بررسی یافته‌های تجربی پیاده‌سازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسعه این صنعت در شرکت‌های بیمه‌ای ایران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی یافته‌های تجربی پیاده‌سازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسعه این صنعت در شرکت‌های بیمه‌ای ایران انجام‌شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی (غیرآزمایشی) مطالعات میدانی به شمار می‌آید، روش انجام پژوهش نیز به‌صورت پیمایشی بوده است. در این پژوهش اطلاعات موردنیاز، به‌واسطه بررسی‌ها و مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسشنامه جمع‌آوری‌شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران، معاونین مدیران، رؤسا و معاونین ادارات مرکزی و خبرگان IT و کارشناسان ارشد بیمه‌ای در ساختمان‌های ستادی شرکت بیمه در تهران می‌باشند که طبق آمار به‌دست‌آمده این تعداد حدود 153 نفر تخمین زده‌شده است که از بین آن‌ها به کمک فرمول نمونه‌گیری از جامعه محدود یک نمونه تقریباً 110 نفری تعیین‌شده است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از آزمون رگرسیون خطی می‌توان نتیجه گرفت که در میان عوامل مختلف موردبررسی در این پژوهش، عوامل رفتاری بیشترین تأثیر را بر پیاده‌سازی بیمه الکترونیک در شرکت‌های بیمه‌ای ایران داشته و پس از آن عوامل زمینه‌ای و عوامل ساختاری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Experimental Findings of Implementation of Electronic Insurance in Developed Countries and Obstacles to the Development of This Industry in Insurance Companies in Iran

نویسندگان [English]

  • Azadeh Naderi
  • Ali Shahnazari
  • Ali Shahnazari
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the experimental results of the implementation of the electronic health insurance in developed countries and the obstacles to the development of this industry in Iran insurance companies. Research applied research aimed a descriptive research type of data collection conspiracy, field studies, as well as survey research has been done. In this research the information needed by the library reviews, interviews and questionnaires were collected.Limited sampling of nearly 110 samples has been set.and structural factors are.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Insurance
  • Electronic exchange
  • The insurer
  • The insured
  • Nature barriers
  • Barriers underlying
  • Behavioral barriers