بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری(مطالعه موردی: شرکت سایپا استان مازندران)

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان شرکت های تابعه سایپا در استان مازندران است که 171 نفر از بین مدیران و کارشناسان این شرکت ها جهت تکمیل پرسشنامه در این پژوهش همکاری کردند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مشتمل بر 31 گویه است که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. جهت تجزیه تحلیل داده ها از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری استفاده‌شده است. نتایج حاصل از بررسی داده ها و آزمون فرضیه ها نشان می‌دهد که گرایش به کارآفرینی بر عملکرد بنگاه تأثیر معنی دار و متوسطی دارد و همچنین ظرفیت نوآوری می‌تواند به عنوان متغیر تعدیل کننده در رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد بنگاه نقشی قوی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the Effect of Entrepreneurial Orientation on Business Performance with the Mediating Role of Innovation Capacity

نویسندگان [English]

  • Zeinolabedin Rahmani
  • Zeinolabedin Rahmani
  • Maliheh Rezaei
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of entrepreneurial orientation on business performance and the mediating role of innovation capacity. This study is applied the method is descriptive .The population of research consisted of managers and specialists of Saypa company in the Mazandaran province, which 171 persons were assisted to complete the questionnaires. The research tools was, a questionnaire consisting of 31 items, which confirmed their reliability using Cronbach's alpha coefficient. Structural equation modeling showed that, entrepreneurial orientation has a direct effect on business performance and innovation capacity mediates the effect of entrepreneurial orientation on business performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Orientation
  • Business Performance
  • Innovation Capacity
  • Creativity Capacity