بررسی رابطه بین هوش معنوی و هیجان در دانشجویان دانشگاه پیام نور نطنز

نویسنده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و هیجان در دانشجویان دانشگاه پیام نور نطنز بود. بدین منظور، 40 نفر (20 دختر و 20 پسر) از دانشجویان دانشگاه به عنوان نمونه آماری به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش حاضر پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه هیجان بودند که در اختیار آزمودنی های پژوهش قرار گرفت. توضیحات لازم در مورد سؤالات و نحوه پاسخ دهی به این پرسشنامه ها در هنگام توزیع آن‌ها به آزمودنی ها ارائه شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار آماری Spss 16 و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده و سطح معنی داری (05/0>P) در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات نشان داد که بین هیچ کدام از مؤلفه های هوش معنوی (عامل تفکر انتقادی وجودی، عامل تولید معنی شخصی، عامل آگاهی، عامل توسعه حالت آگاهی) با هیجان رابطه معنی داری وجود ندارد. در ضمن رابطه بین هیجان با هوش معنوی منفی و غیرمعنی دار بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between the Excitement and Spiritual Intelligence in Students of Natanz Payam Noor University

نویسنده [English]

  • Masuod Saei
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the relationship between the excitement and spiritual intelligence in students of Natanz Payam Noor University. Therefore, 40 subjects (20 female students and 20 male students) were selected randomly as the sample. Research tools used for this study were spiritual intelligence questionnaires and excitement questionnaires. Details about the questions and how to respond them presented to participants. Statistical software for analysis of data was SPSS 16 and Pearson correlation test. The significant level was considered P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • spiritual intelligence
  • excitement