شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهای بین المللی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهای بین المللی در سال 1393 صورت گرفت. جامعه آماری شامل کلیه صاحبنظران، مدیران شرکت ها و کارآفرینان فعال در حوزه صادرات در بازارهای بین‌المللی به تعداد 147 نفر بوده که از این جامعه آماری تعداد 87 نفر به روش تصادفی ساده و با کمک جدول اعداد تصادفی بعنوان حجم نمونه به روش تمام شماری انتخاب شده‌اند. روش جمع آوری داده ها در این تحقیق به دو صورت کیفی و کمی بوده که بر این اساس از گفته های ثبت شده از مصاحبه شوندگان، بحث‌ها و گفتگوها، اصول مربوط به مشاهدات، اسناد و ... و همچنین پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌شده است. اعتبار پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرانباخ برابر 79/0 بوده که ضرایب بدست آمده در روش تعیین اعتبار،‌ قابل قبول و مناسب بوده است و بنابراین اعتبار پرسشنامه قابل تأیید بوده است. جهت توصیف داده‌ها از روشهای آمار توصیفی و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون از روشهای آمار استنباطی (آزمون‌های t- استودنت یک‌طرفه برای مقایسه میانگین با یک مقدار ثابت و…) استفاده‌شده که بدین منظور به کمک نرم‌افزار SPSS استفاده‌شده است. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد به ترتیب اولویت تبلیغات، منابع مالی، مواد اولیه، تحقیقات بازاریابی، تکنولوژی و دانش فنی، زیرساخت ها مورد نیاز، کیفیت محصولات، شدت رقابت بین المللی، نگرش راهبردی، حمایت و نقش دولت، وجود صنایع مرتبط بعنوان عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهای بین المللی از نظر جامعه مور مطالعه شناخته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Rank the Factors Affecting the Development of the Export Business in International Markets

نویسندگان [English]

  • Behzad Shoghi
  • Mohammad Javad Hozoori
  • Abdollah delavari
چکیده [English]

This study aimed to identify and rank the factors affecting the development of the export business in international markets in 1393. The study sample consisted of all experts, corporate executives and entrepreneurs in the field of international export markets. It should be noted that the number of the sample was 147, that a sample of 87 students randomly using a random number table as the sample size was chosen by the whole number. Data in this research has been to both qualitative and quantitative method, that on the basis of recorded statements from interviews, discussions and negotiations, principles of observation, documentation, etc., as well as the questionnaire is used. Cronbach's alpha was used to determine the reliability of the method. Using this method, the reliability of the 0.79, Coefficients obtained in authentication method, acceptable and appropriate, so reliability is verifiable To describe and to analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics test (one-way student t- test for comparison with a fixed value, etc.) is used in order to support advanced statistical software was used IBM SPSS Ve 21. The results showed that the order of preference advertising, financial resources, raw materials, market research, technology and know-how, infrastructure requirements, quality products, highly competitive international, strategic vision, support and role of government, the industry as a factors affecting the development of export business in international markets in terms of case studies have been identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export development
  • Entrepreneurs
  • International markets
  • Product Quality