رتبه بندی شرکت‌های داوطلب مشاوره بر اساس روش تلفیقی

نویسنده

چکیده

هدف از این تحقیق، ارائه یک مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی و استفاده از خوشه‌بندی فازی برای ارزیابی و خوشه‌بندی شرکت‌های مشاور متقاضی همکاری با سازمان و تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها است. با افزایش روزافزون اهمیت ساختارهای خرید خدمات، تصمیم‌گیری در مورد انتخاب شرکت‌های مشاور، برای سازمان‌ها باید با دقت و خبرگی بیشتری همراه باشد. انتخاب شرکت های مشاور برای یک سازمان، فرآیندی مبتنی بر داده‌های کیفی و کمی است که قضاوت‌های فردی، ابهام و عدم شفافیت در تصمیم گیری را نیز به دنبال دارد. استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی و خوشه‌بندی فازی، برای ارزیابی و خوشه‌بندی شرکت های مشاور متقاضی همکاری با سازمان می‌تواند مفید واقع شود. در مدل ارائه شده در این تحقیق، ابتدا به تدوین پرسشنامه‌ای تحت عنوان "پرسشنامه ارزیابی عمومی و کیفی شرکت‌های مشاور" با 5 معیار اصلی، می‌پردازیم. در این مدل پیشنهادی، با استفاده از امتیازدهی کلامی، نتایج استخراج شده بعنوان مبنای تصمیم‌گیری برای اولویت بندی، انتخاب یا رد شرکت‌های مشاور، جهت همکاری با سازمان قرار می‌گیرد. در نهایت به منظور اثبات اثربخشی مدل، یک مورد کاوی در واحد امور مهندسی شرکت فولادمبارکه انجام می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Consultant Companies Applicant by Fuzzy MADM and Fuzzy Clustering

نویسنده [English]

  • Behrouz LariSemnani
چکیده [English]

The purpose of this research, is presenting a Fuzzy Multiple Atribute Decision Making (Fuzzy MADM) model and using Fuzzy clustering, for evaluating and clustering the applicant consultant companies to cooperate with the organization and making decision about them. Increasing the importance of services purchasing structures, making decision to select the consultant companies for organizations, should be performed much preciously and intelligently. Selecting consultant companies for an organization is a process, based on qualitative and quantitative data, in which human judgments, ambiguous and haziness are involved in decision making. applying Fuzzy (MADM) model and Fuzzy clustering, for evaluating and clustering the applicant consultant companies to cooperate with the organization, could be useful. In the proposed model at this research, at first we stablish a questionnaire with the topic "General and Qualitative Evaluation for Consultant Companies Checklist" with five main attributes. In this proposed model, by applying the Linguistic scoring, obtained results is set as a base to make decision for ranking, selecting or rejecting the consultant companies. Finally, to prove the effectiveness of the model, a case study is performed in the unit Plant Engineering of Mobarakeh Steel Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy multiple attribute decision making (MADM)
  • Fuzzy Clustering