تأثیر آموزش هنر در رشد خلاقیت، نوآوری و ارتقاء سطح مهارت های کارآفرینی کودکان پیش دبستانی (نمونه موردی کودکان مقطع پیش دبستانی دخترانه و پسرانه مبتکر نوین آموزش و پرورش منطقه 5 تهران)

نویسندگان

چکیده

در عصر حاضر که با افزایش جمعیت، جوامع و سازمان ها به سرعت در حال گسترش و پیشرفت هستند و در پی آن پیچیدگی آن ها نیز رو به فزونی است، کارآفرینی در یک تعامل چند سویه یعنی هم در ایجاد اشتغال، هم در مفهوم ایجاد تحول از نوآوری ها و بهبود فرآیند ها و هم به عنوان عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی، به شدت مورد نیاز است؛ نیاز به ابداع و خلاقیت در تمامی حوزه های کسب و کار، کارآفرینی را به یک ضرورت جهانی بدل نموده، در این راستا نظام آموزش و پرورش دارای نقش کلیدی است. با توجه به اینکه آموزش هنر در پرورش خلاقیت و نوآوری افراد نقش به سزایی ایفا می‌کند به نظر می‌رسد از آنجاییکه نوآوری و خلاقیت از شاخص‌های اصلی کارآفرینی است، لذا آموزش هنر بتواند در ارتقای مهارت های کارآفرینی افراد نیز نقش مؤثر داشته باشد.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی است؛ که به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که استخراج شده از پرسشنامه خلاقیت تورنس بود و به بررسی میزان افزایش خلاقیت کودکان از دیدگاه والدین پس از طی دوره پیش دبستانی و آموزش های هنری مدرسه پرداخته است، استفاده‌شده است.

جامعه آماری پژوهش حاضر دانشآموزان پیش دبستانی دخترانه و پسرانه مبتکر نوین منطقه 5 شهر تهران هستند؛ که در سال تحصیلی 91-92 به روش نمونه گیری تصادفی ساده،80 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب شدند بدین صورت که از دانش آموزان دخترانه 40 نفر و از دانش آموزان پسرانه 40 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها در اختیار والدین آن‌ها قرار داده شد. در نهایت 38 پرسشنامه از پرسشنامههای گروه دخترانه و 31 پرسشنامه از پرسشنامه های گروه پسرانه وارد تحلیل شدند. در نتیجه کل نمونه پژوهش حاضر 69 نفر بودند. برای تحلیل داده های این پژوهش از شاخصهای توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، کمترین نمره و بیشترین نمره) و آمار استنباطی استفاده شد. در بخش آمار استنباطی از آزمونهای تی تست نمونه ای به منظور تأثیر آموزش هنرهای تجسمی_کاربردی در رشد خلاقیت و از آزمون میانگین یک جامعه یا آزمون t-student به منظور مقایسه خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر استفاده شد.

 با توجه به یافته ها تأثیر آموزش هنرهای تجسمی – کاربردی در بعد سیالی، انعطاف، ابتکار، بسط در دختران و پسران تأثیر معنا داری دارد و علیرغم تفاوت جزیی بین تأثیر هر کدام از این شاخص ها بین دختران و پسران در کل تفاوت معناداری میان دختران و پسران در میزان تأثیر آموزش هنرهای تجسمی – کاربردی وجود نداشت.

لذا می‌توان در سطح اطمینان 99% گفت که آموزش هنرهای تجسمی بر کلیه ابعاد خلاقیت دختران و پسران مقطع پیش دبستانی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Arts Education in the Development of Creativity, Innovation and Promotion of Entrepreneurial Skills in Preschool Children

نویسندگان [English]

  • Elyas Saffaran
  • Maryam Khosravani Zanganeh
چکیده [English]

The purpose of this thesis is to investigate the role of visual-functional arts training on the creativity and entrepreneurial skills promotion in the preschoolers. Indeed, the study was aimed to examine the effect of arts training on the preschoolers. This thesis has been composed in five seasons. Since the present study was determined to investigate and develop practical knowledge in terms of visual-functional arts training and its role in the promotion of creativity, it is considered as a practical research from purpose view and as a descriptive survey from research methodology perspective.

The statistical population of study consists of male and female preschoolers in the 5th municipality area of Tehran in 2012-2013. A sample of 80 students was selected randomly. 69 questionnaires were responded perfectly by respondents.

The findings revealed that all of the research hypotheses were supported. Another part of our findings revealed that the average of female respondents on flexibility and initiation is more than male ones. Although the average of male students on the extension is more than female ones, but it is not significant. In other words, there is not any significant different between male and female students’ score on creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effect of Arts Training
  • Visual-functional
  • Visual
  • functional
  • Creativity and Entrepreneurship
  • preschoolers
  • Education
  • Male and Female School of Mobtaker Novin