بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکت های بین المللی شده ایرانی

نویسندگان

چکیده

 هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکت های بین المللی شده ایرانی است. جامعه آماری تحقیق شرکت های بین المللی شده فعال در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع شیمیایی و مواد غذایی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که قابلیت اعتبار آن با استفاده از روش روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که سطح بکارگیری مدیریت دانش در شرکت ها در حد مطلوبی قرار دارد. همچنین رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و اجزای آن با عملکرد سازمانی وجود دارد. به علاوه نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد که از میان اجزای مدیریت دانش بیشترین ارتباط بین بعد تحصیل دانش با عملکرد سازمانی دیده می‌شود. در حالی که بعد توسعه دانش کمترین همبستگی و ارتباط را با عملکرد سازمانی دارد. ضمناً رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته مثبت بوده و با افزایش نمره هر یک از اجزای مدیریت دانش، عملکرد سازمانی نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکت های بین المللی شده ایرانی

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Amin Beidokht
  • Farnoosh Kiani Far
چکیده [English]

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکت های بین المللی شده ایرانی

کلیدواژه‌ها [English]

  • بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکت های بین المللی شده ایرانی