بررسی علل عملکرد فروشنده در برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعات

نویسندگان

چکیده

امروزه یکی از مهم‌ترین فاکتورهای کاهش یکسری هزینه‌های سازمان، برون‌سپاری است. برون‌سپاری در صورت به کارگیری به جا موجب تعدیل هزینه و زمان تولید، تمرکز بر مزیت‌های اصلی رقابتی و ارتقاء کیفیت خدمات و محصولات و اثربخشی سازمان می‌گردد. در پژوهش حاضر به بررسی علل عملکرد فروشنده در برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعات پرداخته شده است. روش تحقیق ازنظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش فروشندگان و مدیران فروشگاه زنجیره‌ای شهروند شعبه بیهقی را در برگرفته است. مطابق بررسی صورت پذیرفته در این فروشگاه 98 مدیر و 119 نفر فروشنده می‌باشند. بدین ترتیب جامعه آماری متشکل از 217 نفر است. کلیه فروشندگان و مدیران فوق الذکر جهت شرکت در پژوهش درخواست همکاری شد. ابزار اصلی گردآوری داده، پرسشنامه بوده است در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ بهره خواهیم برد. آلفای کرونباخ بر اساس سنجش سازگاری درونی پرسشنامه شکل‌گرفته است. در خصوص بررسی علل عملکرد فروشنده در برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعات در ایران تحقیقی تاکنون صورت نگرفته است. نتیجه حاصل از بررسی 7 فرضیه مورد نظر، 2 فرضیه یک و چهار رد شده و 5 فرضیه مابقی مورد تائید قرار گرفتند. این یافته ها سعی به کمک کردن در هموار شدن بخشی کوچک از مسیر را داشته که از جمله می‌توان به عوامل موفقیت در برون سپاری[1] اشاره داشت. این مطالعه از دیدگاه فروشندگان صورت گرفته است و نتایج حاصل اهمیت اعتماد و توانایی مدیریت مشتری و شناخت مشتری را به عنوان یک مکانیزم حکم بر تقویت عملکرد فروشنگان نشان داده است.

 


[1] - Outsourcing

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causes of the Seller Performance in Outsourcing Information Systems

نویسندگان [English]

  • Saeid Abdolmanafi
  • Saeid Abdolmanafi
  • Vafa TorabiMeybodi
چکیده [English]

The correct use of outsourcing causes balance in cost and producing time، concentration on main  competitive benefits  and also promotion on quality of services and products and efficacy of organization. The present study investigates the performance of vendors in the outsourcing of information systems (case study: Citizen store Bayhaqi). The method of research based on the nature is cross-survey method and based on the purpose is applied. According to this study، there are 98 managers and 119 vendors. The statistical population composes of 217 subjects. It has been given survey questionnaire to all the aforementioned vendors and managers. In this study، Cronbach’s alpha coefficients is going to be applied which has been formed based on evaluation of internal consistency. It’s attained that the impact of capability of client’s purchasing is effective on servicing quality and also the impact of the project management quality on the servicing quality and capability of project management is operative on the capability of client’s purchasing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • Trust
  • Information system
  • Learning about client
  • Capability of client’s servicing