طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین (موج چهارم)

نویسندگان

دانشیار دانشگاه پیام نور

چکیده

چهار موج عمده، مفهوم کارآفرینی را متحول ساخته است. موج چهارم نگرش جدید به مفهوم و کارکرد کارآفرینی با رویکرد ارزش‌آفرینی است که حتی تأکید بر آن است که واژه آن نیز به ارزش‌آفرینی تغییر یابد. به‌عبارت‌دیگر با رویکرد جدید، کارآفرینی اگر بر اساس ارزش‌های یک جامعه شکل نگیرد پیامدهای آن نیز ارزش‌آفرین نخواهد بود، چراکه از مسائل معرفت‌شناختی که زیربنای آن است تا مسائل اقتصادی تمام زمینه‌های علمی را در برگرفته و در حوزه فرهنگ و سیاست تا اقتصاد ادامه یافته است.

در این مقاله مدل مفهومی کارآفرینی ارزش‌آفرین شناسایی گردیده است. این مدل در چارچوب نظام ارزشی و بومی ایران بررسی گردیده است. عوامل علّی، محیطی و زمینه‌ای تأثیرگذار بر کارآفرینی ارزش‌آفرین استخراج گردیده است و همچنین فعالیت‌ها و راهبردها و پیامدهای کارآفرینی ارزش‌آفرین تبیین گردیده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق «نظریه برخاسته از داده‌ها»[1] (GT) است. برای انجام این کار از نرم‌افزار اطلس‌تی[2] استفاده‌شده است.

 جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان حوزه مدیریت، مدیران باتجربه کارآفرینی و نخبگان مدیریت اسلامی که در زمینه کارآفرینی اطلاعات مناسبی دارند، است. -Grounded Theory
[2] Atlas.ti

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Conseptual Model of Value Creation Entrepreneurship (Wave IV)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Amini
  • Mohammad Mehdi Parhizgar
  • Mehran Rezwani
  • Saeed Farjam
تهران- بزرگراه ارتش- مینی سیتی- خیابان نخل- دانشگاه پیام نور- دانشکده مدیریت
چکیده [English]

Four major waves has changed the concept of entrepreneurship. The fourth wave has the new approach to the concept and function of entrepreneurship to entrepreneurial value creation approach and also its emphasis is on the change of entrepreneurship word to the entrepreneurial value creation. according to the new approach, if entrepreneurship do not shaped based on the values of a society, the consequences will not be too precious, because of its underlying epistemological issues to economic issues which surrounding all fields of science and has continued to the area of culture and economy. In this dissertation, the conceptual model of entrepreneurial value creation has been identified. This model investigated in the framework of the system [1]value and the indigenous people of Iran. Casual, environmental and field factors have been extracted and also entrepreneurial activities and strategies and outcomes affecting entrepreneurship and entrepreneurial value creation have been explained. The research method used in this research is based on the Grounded Theory. Elites, managers with entrepreneurial experience and Islamic management professors in the field who had appropriate entrepreneurial information were used as an instrument.              

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurial value creation
  • Sociological value
  • Economic Value