بررسی تأثیر عوامل مدل سه‌شاخگی (3C) بر نوآوری در شرکت‌های بیمه کشور

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، نقش عوامل مدل سه‌شاخگی مدیریت (عوامل ساختاری، رفتاری/ محتوایی و زمینه‌ای/ محیطی) در نوآوری شرکت‌های بیمه کشور موردبررسی قرار می‌گیرد. صنعت بیمه به‌عنوان یکی از ارکان سه‌گانه تأثیرگذار بر بازرگانی کشور (بانک، بهابازار و بیمه)، نیاز دارد چالش‌های خود درزمینه نهادینه کردن فرهنگ نوآوری را شناسایی و چاره‌جویی کند و برای رسیدن به جایگاه استوار و نوآوری بیشتر، افزون بر بهره‌مندی از تجربیات سودمند کشورهای پیشرفته و بومی‌سازی یافته‌ها و کاربست آن‌ها، باید بسته به پشتیبانی از نوآوری در تمام سطوح این صنعت کوشش گمارد تا بتواند کامیابی‌های روزافزونی را نصیب خودکرده، نقش و تأثیر خود بر جامعه را افزایش داده و با گرفتن خشنودی و اعتماد عمومی ضریب نفوذ بیمه کشور را بهبود بخشد.

هدف این پژوهش ارائه مدل ساختاری نوآوری در صنعت بیمه کشور با بهره‌مندی از مدل تحلیلی سه‌شاخگی (3C) مدیریت است، ازاین‌روی در این کاوش‌ها، افزون بر بررسی رابطه فی‌مابین مؤلفه‌های سه‌گانه مدل، تأثیر آن‌ها بر نوآوری در شرکت‌های بیمه موردسنجش قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده 500 تن معاونین و مدیران اجرایی شرکت‌های بیمه بوده و نمونه آماری فراخور بر پایه فرمول محاسبه حجم نمونه در جامعه محدود برآورد شده و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. روایی پرسشنامه‌ها با همکاری صاحب‌نظران و آگاهان صنعت بیمه و استادان دانشگاه در رشته‌های مرتبط با موضوع ارزیابی شد و دستاورد موشکافی آنان در پرسشنامه انجام شد. پایایی پرسشنامه‌ها نیز بر پایه آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد و برای تحلیل داده‌ها با بهره‌مندی از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS Graphic روش‌های تحلیل مسیر و معادلات ساختاری و آزمون‌های اعتباریابی متقابل، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی به‌کاررفته قرار گرفتند. سرانجام مدل ساختاری نوآوری در صنعت بیمه کشور استخراج و آزمون شده و راهکارهایی برای نوآوری در صنعت بیمه کشور ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Three Ramifications Model (3C) on Innovation in The Insurance Companies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahmoudi Maymand
  • Foad Vojdani
چکیده [English]

In this study, the role of  management  three ramifications model (structural factors, behavioral /content factors and the context/environment factors) to provide innovation in country’s  insurance companies are examined.

The insurance industry as one of the three effective pillars of business (banks, stock exchange and insurance), requires its own challenges in terms of institutionalizing a culture of innovation and resourcefulness to identify and to achieve a strong position and more innovation, in addition to utilization the useful experience of developed countries and localize and usage them, need to support innovation at all levels of the industry thanks to the success of growing prosperity has increased its role in society and its effect increase public confidence and satisfaction with insurance penetration to improve the country.

The purpose of this study is to provide a structural model of innovation in country insurance industry by using the management three ramifications(3 C) model, so in this analysis, while the relationship between the components of three ramifications model examine, their impact on innovation in insurance companies measure placed .

Survey society included 500 individuals of vice president and executive managers of insurance companies and proper sample society choose based on the formula for calculating statistical society limited sample size estimation and data collection tool was a questionnaire.

The validity of the questionnaire were measured by insert them to insurance industry experts and connoisseur faculty in disciplines related to the subject and their carefully consideration in the questionnaire were taken in view. The reliability of the questionnaire calculated based on Cronbach's alpha and for data analysis SPSS and AMOS Graphic used and path analysis and regression tests to validate the structural as well as interactive, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis were used.

The results showed that environmental factors has a stronger influence than structural factors and behavioral factors on innovation in the insurance industry of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3 Ramifications Model of Management
  • Structural branch
  • Behavioral branch
  • Background branch
  • Innovation in insurance