رضایت مشتری، عملکرد مالی و ارزش ایجادشده برای سهامداران در شرکت‌های بیمه

نویسندگان

چکیده

شرکت‌های بیمه‌ای با عملکرد برتر منجر به رضایت مشتری می‌گردند که جلب رضایت مشتری به عنوان مهم‌ترین چالش برای مدیران ارشد و سهامداران محسوب می‌شود. این پژوهش به بررسی تأثیر رضایت مشتری بر ارزش ایجادشده برای سهامداران در شرکت‌های بهابازار تهران می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش مشتریان شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بهابازار تهران است. بدین منظور، 384 پرسشنامه از این جامعه جمع‌آوری شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. فرضیات پژوهش به کمک بخش ساختاری مدل معادلات ساختاری، یعنی تحلیل مسیر بررسی شد. مطابق نتایج به‌دست‌آمده، رضایت مشتری تأثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد مالی و عملکرد مالی تأثیر مستقیم و معناداری بر ارزش ایجادشده برای سهامداران دارد ولی رضایت مشتری تأثیر مستقیم و معناداری بر ارزش ایجادشده برای سهامداران ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifiying components of electronic insurance development in iran: a mixed approach

نویسندگان [English]

  • Mehri Shahriari
  • Gholamhossein Golarzi
چکیده [English]

According to the importance and role of the insurance industry in the welfare and economic development on one hand, and on the other hand, with regard to impact of information technologies (IT) in the shaping up new business models, the aim of this study is to identify and prioritize the components and factors affecting the development of electronic insurance in Iran. To this end, a mixed method has been used in which opinions of the insurance experts have been collected using semi-structured interviews and analysed using thematic analysis to identify principal components of e-insurance development. The main identified themes are e-infrastructures, e-drivers, human resources, and e-services. Besides, sub-themes were offered as 13 sub-measures to assess e-insurance maturity level. At the end, the qualitative method of Fuzzy AHP was used to determine the comparative importance of the identified components. According to the results, the most significant factors are: security and policy as the most important drivers, and training as the most considerable dimension of human resource

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Insurance
  • Fuzzy AHP
  • thematic analysis