بررسی تاثیر منابع شرکت های تولیدی بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه تجاری مورد مطالعه: پژوهشی در نمایشگاه بین المللی بوشهر

نویسندگان

دانشگاه خلیج فارس

چکیده

زمینه: امروزه با افزایش رقابت و کاهش امکان به معرض دید قرار گرفتن کالاها، امکان حضور در نمایشگاه های تجاری دارای اهمیت صد چندان شده است. برگزاری نمایشگاه یک فرصت بسیار عظیم برای شرکت ها به منظور ارائه کالاهایشان می باشد. حضور در نمایشگاه نیازمند تعیین اهداف از پیش تعیین شده و برنامه ریزی های طولانی مدت می باشد و برای دستیابی به این اهداف شناخت سازمان ها از منابع خود در تعیین اهداف به عنوان یک اصل اساسی در شرکت های، شرکت کننده در نمایشگاه می باشد. هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان اهمیت منابع شرکت کنندگان در نمایشگاه تجاری و تأثیری که این منابع بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه‌ها خواهد داشت؛ می‌باشد. روش‏شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های شرکت کننده در نمایشگاه بین المللی بوشهر می باشد که بالغ بر 180 شرکت هستنند. نمونه این پژوهش با استفاده از جدول مورگان 120 شرکت در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده های این پژوهش پرسشنامه می باشد. روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. روش تجزیه تحلیل داده ها نیز مدل معادلات ساختاری می باشد. نتایج و یافته‏ها: نتایج به دست آمده گویای این مطلب است که منابع پرسنلی غرفه، منابع برپایی نمایشگاه و قابلیت های مدیریتی بر اهداف فروش تاثیر معنادار دارند. همچنین منابع پرسنلی غرفه و قابلیت ارتباط با مشتری نیز بر اهداف غیر فروش تاثیر معنادار دارند. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان بیان نمود، که بجز قابلیت‌های شراکت که بر اهداف فروش و غیر فروش تأثیری نداشتند، بهبود هریک از ابعاد منابع و قابلیت‌های موجود در مدل، موجب دستیابی شرکت‌کنندگان به اهداف فروش و غیر فروش خود خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Effect of Sources of Manufacturing Companies on the Achievement of the Objectives of the Trade Exhibition: Case Study at the International Exhibition of Bushehr City

نویسندگان [English]

  • Manijeh Bahrainizadeh
  • Majid Esmaeilpour
Persian Gulf University
چکیده [English]

Background: With increasing competition and reducing the possibility of exposure to commodities, the possibility of participating in trade exhibition is important hundredfold. Exhibiting a great opportunity for companies provide the goods. The exhibition will present a pre-determined targets and long-term planning to achieve these goals, the recognition of its resources in setting goals as a fundamental principle of the company, is participating in the exhibition. Objectives: The purpose of this study was to assess the importance sources of participating in trade exhibition and the impact that it will have sources of to achieve the objectives of the exhibition. Methodology: The study in term of purpose is applied and in term of data collection is descriptive - and the correlation. The research includes companies participating in international exhibition Bushehr over 180 companies. This study used a sample of 120 companies was Morgan. Data derived from the survey questionnaire. Validity through the content validity and reliability through Cronbach's alpha was approved. Data Analysis is a method of structural equation modeling. Results and findings: The results obtained suggest that the booth personnel sources of, sources of exhibition have a significant impact on sales targets and management capabilities. The booth personnel sources of and the ability to communicate with customers also have a significant impact on sales purposes. The findings of this study it can be concluded that except for the purposes of sale and non-sale capabilities partnership that does not, improvement of existing resources and capabilities of each model achieves sales targets and other participants will sell.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trade exhibition
  • corporate resources
  • goals of the exhibition sales goals
  • sales purposes