بررسی اثر تمایلات استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین بر عملکرد برند با بررسی نقش واسطه ای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین و جمعآوری اطلاعات از سایتها در رفتار خرید تاثیرگذار میباشد. مصرفکنندگان تصمیمگیری های خرید دوستانشان را نسبت به نظرات افراد ناشناس با ارزشتر میدانند و به آن اعتماد میکنند. این مقاله به بررسی تأثیر تمایل استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین بر عملکرد برند را با تأکید بر، ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، می پردازد. به منظور جمع آوری اطلاعات تعداد 384 نفر بصورت تصادفی انتخاب شد. با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین تمایل استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین با ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، رابطه مثبتی وجود دارد. اما بین تمایل استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین و عملکرد برند در بازار، رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و عملکرد برند در بازار، رابطه مثبتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effect of intention to use online social networks on brand performance with investigating the mediating role of customer-based brand equity

نویسندگان [English]

  • fatemeh maleki
  • Mohsen Shafiee Nikabadi
  • Davood Feiz
Semnan University
چکیده [English]

Using online social networks and information collection from sites can affect purchasing behavior. Consumer cognize their friends' buying decisions more valuable to the anonymous' decisions and trust them more. This Study examine the impact of intention to use online social networks on brand's performance with emphasize on customer-based brand equity. Data were collected through a questionnaire that was distributed among 384 college students. Research findings suggest that there is a positive relationship between the intention to use online social networks and customer-based brand equity, but there is no significant relationship between the intention to use online social networks and Brand market performance. Also there is a positive relationship between customer-based brand equity and Brand market performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer
  • Customer-based brand equity
  • based brand equity
  • intention to use online social networks
  • their performance on the market