واکاوی نقش دانشگاه مادر و مکان در موفقیت شرکت های زایشی دانشگاهی(مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

تجاری سازی تحقیقات و مطالعات دانشگاهی فرآیندی است که در گروه همکاری سه جانبه دانشگاه، صنعت و دولت است. موسسات دانشگاهی با پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و کمک به افزایش توسعه اقتصادی تصویر عمومی خود را بهبود می دهند،با رشد و توسعه‌ی فعالیت های پژوهشی بخصوص در حوزه‌ی فناوری های نوین دیدگاه‌های جدیدی شکل گرفته که در چنین شرایطی شکل جدیدی از شرکت ها تحت عنوان شرکت‌های زایشی پدید آمده است که آن‌ها نوعی ازکسب وکار جدید بوده که در نتیجه ی جدایش از دانشگاه مادر شکل می گیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت شرکت‌های زایشی دانشگاهی مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان صورت گرفته است. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان که بالغ بر256 شرکت بوده و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 148 شرکت محاسبه شده است. ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش متغیرهای تحقیق بوده که روایی آن به دو روش محتوا و سازه و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.916 تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم Amos و به روش الگوسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج پژوهش نشان دادکه از بین عوامل مفروض، مکان جغرافیایی، قوانین دولتی، دانشگاه مادر به ترتیب بیشترین تاثیر را بر موفقیت این شرکت‌ها دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Environmental Factors on the Success of Academic Reproductive Companies (Case Study: the Companies of Isfahan Science & Technology Town)

نویسندگان [English]

 • Soheila Aarabi
 • Ali Kazemi
 • Ali Safari
 • Ali Safari
 • Ali Kazemi
University of Isfahan
چکیده [English]

Commercializing Academic studies and research is a Process that needs trilateral cooperation among university, industry and government. Academic institutions by responding to social needs and helping to boost economic development, improve their public image. Concurrent with the development of research activities, especially in the field of new technologies, new perspectives are formed that In such circumstances, a new form of companies have emerged as Reproductive Companies. Reproductive Company is a kind of new business that is the result of separation from university. The present study was an attempt to investigate the effect of environmental factors on the success of academic reproductive companies of Isfahan Scientific and Research Town.This study is practical in purpose and is a descriptive-survey one the from research methodology perspective. The population consists of 256 companies. A sample of 148 companies was selected. The sample size was determined through the Morgan Sampling Table. The sample members were selected randomly. In order to collect the research data, a researcher-developed questionnaire was developed. The questionnaire consists of 45 questions. The validity of questionnaire was measured through both content and construct validity. Also the reliability of questionnaire was measured through Cronbach’s Alpha Coefficient. The coefficient was 0.916 which confirms the reliability of the questionnaire. The research data were analyzed through AMOS. The findings revealed that factors like the governmental rules, parent universities, and regions affect the company success. Among the sated factors, region, state laws and parent university have the highest impact on the success of these companies, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reproductive Company
 • Science &
 • Technology Town
 • University
 • Commercialization
 • Science &amp
 • amp
 • Technology Town