تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیریِ مصرف کننده

نویسندگان

1 موسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مرتفع ساختن مسائل موجود در کشور نیاز به زمان زیادی دارد، یکی از مسائلی که کشور با آن مواجه است موضوع تحریم بوده و در بسیاری از ابعاد این موضوع وجوهی را به خود اختصاص می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیری مصرف کننده برای خمیردندان آمریکایی در جامعه مصرف کنندگان تهران است. در این تحقیق سه فرضیه مطرح شده که همگی پذیرفته شده است. و در این خصوص نمونه ای 345 نفری از مصرف کنندگان در تهران مد نظر قرار گرفت و به کمک ابزار پرسش نامه گردآوری داده صورت پذیرفت که این ابزار از روایی و پایایی لازم نیز برخوردار بوده است به طوری که سه سطح از روایی در آن تایید شده و در خصوص پایایی نیز از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است و نتیجه تقریبی 8/0را نشان می دهد، ضمنا برای تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه از نرم افزارهای آماری و فن تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتیجه این پژوهش نیز حاکی از آن بوده که مصرف کنندگان تهرانی قصد تحریم کالای آمریکایی در سطح ساده خرید را ندارند و از شش سبک تصمیم گیری مصرف کننده نیز فقط به کیفیت، برنامه ریزی و عدم ابهام اهمیت می دهند. در خصوص آخرین متغیر یعنی تصمیم خرید نیز فقط عنصر برند را مهم شمرده و واسطه برای آن ها چندان تفاوتی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Boycott Intention on Purchase Decision through Consumer Decision Making Style

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Khoshneshin Langroudi 1
 • Habibolah Taherpour Kalantari 1
 • Mohammadreza Hamidizadeh 2
1 Institute for Research and Planning in Higher Education, Tehran
2 Shahid Beheshti Uni
چکیده [English]

One of the most important issues that Iran faces with is boycott term that can be studied from various aspects and for the first time in Iran this variable is marked in management concept in this paper. The purpose of the paper is surveying the impact of boycott intention on purchase decision through consumer decision making style according to the use of American toothpastes in Tehran. The sample was 345 American toothpaste consumers that surveyed by questionnaire which approved a valid and reliable six-item version of the scale. Analysis conducted by regression techniques and findings show that the scale can be used effectively in these mixed political and economic variables. The results presented that Tehran's American toothpastes consumers don’t have any attention on boycott decision paying attention on quality, plan and confused factors but not about others through the purchase decision although the only important part of purchase decision for the consumers was brand.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Boycott Intention
 • Consumer and Tehran's consumers
 • Consumer and Tehran's consumers
 • Consumer and Tehran's consumers
 • Consumer and Tehran's consumers
 • purchase decision
 • Consumer Decision Making Style
 • Consumer and Tehran's consumers