تبیین ارتباط بین ویژگی های محصول، تجربه مشتری و ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند تلفن همراه در شهرستان اهواز

نویسندگان

1 دانشگاه علوم وتحقیقات ساوه

2 دانشگاه هوایی شهید ستاری

3 دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه و برهم کنش متغیرهای ویژگی های محصول، تجربه مشتری و ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند محصول تلفن همراه از دیدگاه مصرف کنندگان شهرستان اهواز صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده که جهت جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و جهت تحلیل داده ها، از روش همبستگی استفاده نموده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه استفاده کنندگان گوشی تلفن همراه در شهرستان اهواز می باشد که با توجه عدم امکان دسترسی به کل جامعه آماری، از روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند تعداد 400 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل داده ها تحلیل شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آن است که سه متغیر استفاده آسان، سودمند بودن و زیباشناسی بر هیچ یک از متغیرهای تحقیق تاثیر مثبت و معناداری نداشتند و از میان ویژگی های محصول تلفن همراه، تنها ویژگی سرگرمی است که با تجربه مشتری و ارزش ویژه برند رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین میان متغیر ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند محصول تلفن همراه ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the relationship between Product attributes, Customer experience and Brand equity with Purchase intention and Brand loyalty of mobile in Ahvaz city

نویسندگان [English]

  • Amir Farsi Rad 1
  • Mahmoud Gholami 2
  • Nabi Alah Dehghan 3
1 Saveh Science and Researches University
2 Sattari Aerial University
3 Supreme National Defence University
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship and interaction between product attributes, customer experience and brand equity, with purchase intention and brand loyalty of mobile from the perspective of consumers in Ahvaz city. This study is a descriptive research which to collect data from the survey and for data analysis, correlation method is used. The study sample is all mobile users in Ahvaz city that due to lack of access to the entire sample, with convenience and purposive sampling, 400 subjects were selected. A questionnaire was used for data gathering and for data analyzing, structural equation modeling and LISREL software were used. The results of the research found that ease of use, perceived usefulness and aesthetics had no positive and significant impact on study`s variables and between the attributes of mobile product, just entertainment has positive and significant impact on customer experience and brand equity. Also, there is a significant relationship between brand equity with brand loyalty and purchase intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Equity
  • Customer Experience
  • Brand Loyalty
  • Purchase Intention
  • product aspects
  • cellphone
  • Ahvaz city