تأثیر باورهای مصرف‌کنندگان بر رفتار خرید آنی آن‌ها در محیط آنلاین

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر باورهای خرید آنلاین بر رفتار خرید ناشی از انگیزه ناگهانی (آنی) مصرف‌کنندگان در خرید آنلاین هست. نمونه آماری این تحقیق از مشتریان فروشگاه‌ها که به‌صورت آنلاین در شهر تهران نسبت به خرید اقدام می‌کنند، انتخاب شده است که از بین آن‌ها تعداد 384 پرسشنامه جمع‌آوری گردید و با استفاده از نرم‌افزار Lisrel داده‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. تحلیل یافته‌ها حاکی از آن است که جذابیت کالا، تأثیری متقارن بر هر دو هیجان‌های مثبت و منفی داشته و این در حالی است که سهولت استفاده، تأثیر معناداری بر این هیجان‌های نداشته است. با توجه به باورهای "دلگرمی درنتیجه‌ی بازاریابی" لذت‌بخش بودن تأثیر معناداری بر هیجان‌های مثبت و منفی داشته؛ اما تأثیر معناداری لذت‌بخش بودن و سبک برقراری ارتباط توسط وب‌سایت بر هیجان‌های مثبت و منفی نداشته است. در پایان نتایج تحقیق به تأثیر معنادار لذت بردن هنگام جستجو بر تشویق به خرید و تأثیر معنادار تشویق به خرید بر خرید ناگهانی اشاره دارد؛ بنابراین برای تحریک خرید، فروشندگان آنلاین باید یک سایت آرام، دوستانه و تفریحی را با چینشی جذاب ایجاد کنند. بر همین اساس فراهم کردن لذت در زمانی که مشتریان در حال جستجو هستند موجب تقویت خرید ناگهانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of consumers' beliefs on their impulse buying in an online environment

نویسندگان [English]

  • Nazani Amiri
  • Sayed Mohammad Nopasand Asil
  • Mohsen Akbari
University of Guilan
چکیده [English]

Our study provides insight into the relationships between online store beliefs and consumer online impulse buying behavior. The model was tested using survey data from 384 customers of online store in Tehran city. After collecting the data and information is used structural equation test of the inferential techniques using smart Lisrel software. Our results showed that Attractiveness of goods have Symmetric effect on both positive and negative emotions, while the ease of use had significant influence on emotions. According to the beliefs of "encouraging the result of marketing" fun and style to communicate with the website, have a significant impact on positive emotions, but the effect is insignificantly negative emotion and ultimately results in a significant impact on incentives to purchase and enjoy the search for a meaningful impact on the purchase of an impulse buying, So to stimulate the purchase. Online retailers should be creating a site calm, friendly and fun with attractive Ordering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online impulsive buying
  • the impulse buying
  • online buying
  • search
  • consumer emotions