بررسی تاثیر کاهش قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاک‏کننده در میان مصرف‏کنندگان شهر تهران

نویسندگان

دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

یکی از عوامل اصلی و اثرگذار بر رفتار مصرف‏کننده شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است. در این پژوهش تاثیر کاهش قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاک‏کننده در میان مصرف‏کنندگان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف‏کننده از منابع مختلف کتابخانه‏ای گردآورده شده است و به نحوه تاثیرگذاری این عوامل پس از پردازش در جعبه سیاه مصرف‏کننده تحت تاثیر انگیزش، نگرش، ادراک و یادگیری پرداخته شده است. همچنین تاثیر عامل اقتصادی کاهش قدرت خرید خانوار بر ذهنیت و عمل مصرف‏کنندگان از طریق پژوهش میدانی مورد مطالعه قرار گرفته است. داده‏های مورد نیاز جهت آزمون مدل مفهومی ارائه شده، از توزیع و جمع‏آوری 440 پرسش‏نامه در میان مصرف‏کنندگان تهرانی با سطوح درآمدی مختلف که به صورت تصادفی انتخاب شدند، به دست آمد و داده‏های 384 پرسش‏نامه مورد تحلیل قرار گرفت. برای آزمون پیوندهای علّی بین متغیرها در مدل مفهومی از مدل‏سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که کاهش قدرت خرید خانوار بر قسمت‏های مختلف فرآیند رفتاری مصرف‏کنندگان مواد شوینده و پاک‏کننده در شهر تهران تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey in effects of reducing purchasing power on buying and consumption of detergent and cleaning products among consumers in Tehran

نویسندگان [English]

  • Keyvan Shayesteh
  • Hassan Sheybani
University of Science and Culture
چکیده [English]

One of the main factors influencing consumer behavior is economic conditions. This research has been done on the subject of "A Survey in effects of reducing purchasing power on buying and consumption of detergent and cleaning products among consumers in Tehran". The purpose of this research is analyzing the effects of decreased purchasing power on the consumer in detergent products. In this research different factors affecting the consumer behavior, the way these factors enter the consumer black box and are processed under the influence of motivations, attitudes, perceptions, and learning have been discussed. This research is categorized as a descriptive – survey study. The research is categorized as an application survey on a purpose basis. Questionnaires were used for data collecting. 440 questionnaires were distributed and 384 of them were used for analysis. Based on the results of the survey, after processing collected data, all five hypotheses were confirmed. The results show that decreasing purchasing power has had an effect on all stages of the consumer behavior process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer Behavior
  • Effecting Factors on Consumer Behavior
  • Household Purchasing Power
  • Consumer Reaction
  • Detergents and Cleaning Products