بررسی تأثیر قابلیت‌های شبکه‌ای بر عملکرد بین المللی شرکت‌های صادراتی و وارداتی

نویسندگان

دانشگاه خلیج فارس

چکیده

به دلیل فاصله جغرافیایی و فیزیکی که بین خریدار و فروشنده در شرکت‌های صادراتی و وارداتی می‌تواند وجود داشته باشد. استفاده از شبکه‌ها نقش مهمی در شرکت‌ها ایفا می‌کنند. در این پژوهش قابلیت‌ها و توانایی‌های شبکه‌ای و تاثیر آن بر عملکرد بین المللی شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. قابلیت‌های شبکه‌ای دربرگیرنده ویژگی‌های شبکه، عملیات شبکه و منابع شبکه می‌باشد. ویژگی‌های شبکه که دربرگیرنده توانایی روابط در شبکه و اعتماد می‌باشد، عملیات شبکه در برگیرنده، هماهنگی شبکه و یادگیری می‌باشد و منابع شبکه از سه بعد تشکیل شده که دربرگیرنده منابع سرمایه انسانی شبکه، منابع هم افزایی و اشتراک گذاری اطلاعات می‌باشد. در این پژوهش پس از بررسی قابلیت‌های شبکه، با بیان فرضیاتی تاثیر آن‌ها بر عملکرد بین المللی شرکت‌های صادراتی و وارداتی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش شرکت‌های صادراتی و وارداتی استان بوشهر می‌باشد و نمونه شامل 105 شرکت می‌باشد. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از نرم افزار (PLS) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ویژگی‌های شبکه، عملیات شبکه و منابع شبکه بر عملکرد بین المللی شرکت‌های صادراتی و وارداتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Capabilities of Network on the International Performance of Import and Export Companies

نویسندگان [English]

  • Mahmoodreza Saeidi
  • Abdolmajid Mosleh
Persian Gulf University
چکیده [English]

Due to geographic and physical distance between buyer and seller in export and import companies can exist. Use of networks may play an important role in enterprises. The study has examined the abilities of a network and its impact on its international performance. Networking capabilities include network Features, network resources and network operations. Network features include the ability to build relationships and trust in network. Network operations include network coordination and learning, and network resources are made up of the three dimensions of human capital resources, network synergies resources, and sharing of information. In this paper, after studying the capabilities of the network, its impact on the international performance has been investigated by stating assumptions. The studied population in this research project are import and export companies of Bushehr province, and the sample is 105 company. (PLS) software is used to test the conceptual model of the study. The results show that the network features, network operations and network resources have significant impacts on the performance of export and import companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • network features
  • network operations
  • network resources
  • the international performance of import and export companies