طراحی الگوی وفاداری برند در صنعت لاستیک: نقش تعدیلگر ارزش‌درک‌شده

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 دانشگاه سمنان

چکیده

مبحث برند از جمله مباحثی است که امروزه در کانون توجه شرکت‌ها و فعالان بازار قرار گرفته است. عوامل مختلفی بر نام تجاری و در نتیجه افزایش فروش و سود اثر دارند، از جمله وفاداری مشتری نسبت به نام تجاری. هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی تأثیر تجربه، اعتماد و رضایت از برند بر وفاداری برند لاستیک بارز در شهر کرمان و ارائه الگویی در این زمینه می‌باشد. جامعه آماری در این تحقیق تمام مصرف‌کنندگان لاستیک بارز در کرمان می‌باشد و برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است و حجم نمونه پس از انجام محاسبات آماری برابر با 171 می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده که برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه از آزمون‌های تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم‌افزار LISREL استفاده شده است. یافته-ها نشان می‌دهد که تجربه، اعتماد و رضایت از برند بر وفاداری برند لاستیک بارز در شهر کرمان تأثیر معناداری دارد. این در حالی است که تأثیر عوامل فوق با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر ارزش درک‌شده بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Devising a model brand loyalty in tires industry: the adjustment role of customer perceived value

نویسندگان [English]

  • Elaheh Qahri Shirinabadi 1
  • Hssein Farsizadeh 2
  • Mahdi Dehghani Soltani 2
  • Davoud Feiz 2
چکیده [English]

Today, brand discussion is highly considered by companies and market agents. Different factors such as customers’ loyalty to brand impact on brand and the increase in sale and profit. Present paper aims at studying the impact of brand experience, trust and satisfaction on brand loyalty to Barez Tire Company in the city of Kerman as well as providing a model for this case. Research population consists of all Barez Tire consumers in Kerman. The volume of the sample was 171 for which simple random sampling was used. Data collection tool was a standard questionnaire and for measuring its reliability, Chronbach’s alpha was used. Present research is an applied one in terms of purpose and it is a descriptive and correlative one in terms of acquiring needed data. To analyze data, confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation model (SEM) in SPSS and LISREL software were used. The findings indicate that brand experience, brand trust, and brand satisfaction impact on brand loyalty to Barez Tire Brand in the city of Kerman significantly. Noteworthy, the impact of these factors is higher when considering the role of the perceived value moderator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand experience
  • Brand Trust
  • Brand Satisfaction
  • Brand Loyalty
  • customer perceived value