بررسی تاثیر محرک‌های ارزش ویژه برند برطنین برند دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه‌های‌امیرکبیر، تربیت مدرس، تهران و شریف)

نویسندگان

چکیده

برندسازی در کسب و کار موسسات آموزش عالی یکی از موضوعاتی است که نظر بسیاری ا زمحققین را بتازگی بخود جلب کرده است و از آنجایی که برای ایجاد برند قوی برای دانشگاهها، مدیران دانشگاه باید مطالعات عمیقی و گام های موثری را جهت ساخت و استراتژی برند بردارند. بنابراین ما در این مقاله به بررسی و نحوهی ایجاد برند و ارائه پیشنهادات جهت بهبود طنین برند دانشگاه پرداخته ایم و هدف اصلی از این مقاله این است که نشان دهد چگونه طنین برند می تواند به توسعه برند کمک کند و همچنین منابع محرک طنین برند از نظر دانشجویان برای دانشگاههای ایران کدام و تعیین گامهایی برای ایجاد طنین برند دانشگاه می باشد.جهت بررسی مدل پس از انجام تهیه پرسشنامه، دادهای کمی با بررسی نظر 475 نفر از دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد و دکتری 4 دانشگاه معتبر(شریف، تهران، تربیت مدزس و امیرکبیر) ایران جمع آوری شد که نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل تداعی برند، پاسخ احساسی، برتری برند و شناسایی خود با برند،ستاثیر مثبت و معناداری را بر طنین برند دانشگاه می گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of Brand Equity Drivers on University Brand Resonance (Case Study:Amir Kabir university, Sharif university, Tarbiat Modares university, Tehran university)

نویسندگان [English]

 • Asqar moshabaki
 • Hamid khodadad hosseini
 • mojtaba karimian
چکیده [English]

Branding in business of institutions of higher education is one of the issues that recently have been attracted by many researchers and therefore administrators must conduct in depth studies and take effective steps in order to devise a brand strategy so that they can make a strong brand for universities. Thus, this article investigated the quality of branding and presented suggestions to improve the brand resonance of university. The main objective of the study is to show that how brand resonance can assist in developing the brand. Moreover, it aims to determine the drivers of the brand resonance in views of the students for Iran universities and take steps to build a brand resonance. After providing a questionnaire, quantitative data was collected by analyzing the comments of 475 MA and Ph. D. students in authentic universities (Tehran, Tarbiat Modares, Sharif, and Amir Kabir) in order to examine the model. Results indicated that factors of brand associations, brand affect, brand superiority, and brand identification had a significant positive effect on the brand resonance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brand resonance
 • Brand Equity
 • Brand association
 • Brand Awareness
 • Brand superiority
 • Brand affect
 • Brand Loyalty
 • brand identification