بررسی تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر حس‌گری و شکل‌گیری استراتژی خلاق و به موقع بازاریابی

نویسندگان

چکیده

شرکت‌هایی که دارای قابلیت حس‌گری بالایی هستند، بهتر می‌توانند با بازار ارتباط برقرار کنند و اطلاعات راهبردی مورد نیاز خود را دریافت نمایند. شواهد نشان می‌دهد که سازمان‌های حس‌گر، سطوح بالاتری از قابلیت‌های بازاریابی حیاتی (قابلیت فروش، قابلیت مدیریت بازاریابی، قابلیت تحقیقات بازار، قابلیت توسعه محصول، قابلیت قیمت‌گذاری، قابلیت توزیع، قابلیت ترفیع) را به نسبت سایر سازمان‌ها دارا می‌باشند. این پژوهش، یک مطالعه کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، صادرکنندگان کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی است، و اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسش‌نامه به‌دست آمده است. به منظور تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار لیزرل و مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. در نهایت نتایج نشان می‌دهند که در صنعت کاشی و سرامیک، از بین قابلیت‌های بازاریابی، تاثیر قابلیت فروش، داشبورد بازاریابی، قابلیت توزیع و قابلیت تحقیقات بازار بر افزایش حس‌گری تایید می‌شود. از طرفی سازمان‌هایی که حس‌گری بالاتری داشتند نیز قادر به ارائه‌ استراتژی‌های بازاریابی خلاقانه و به‌موقع بودند. بنابراین، شرکت‌های فعال در زمینه کاشی و سرامیک باید به تقویت این قابلیت‌ها بپردازند تا میزان نوآوری استراتژی بازاریابی و همچنین به‌موقع بودن این استراتژی‌ها افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of marketing capabilities on sense-making and shaping the creative and timely marketing strategy

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Hosseinzadeh
  • Masoumeh Habibi
  • vajihe heydari
چکیده [English]

Organizations with great sense-making can communicate the market and gain the necessary strategic information. Evidences show that sense-making organizations have higher levels of critical marketing capabilities (selling capability, marketing capability, market research capability, product development capability, pricing capability, distributing capability, promotion capability) rather than other organizations. This study is applied research. The population under study are exporter companies of ceramic tiles and sanitary porcelain, and required information is collected by standard questionnaire. Data analyzed with LISREL software, and also structural equations and confirmatory factor analysis method are applied in this study. Final results approved that selling capability, marketing capability, distributing capability and market research capability have an increasing impact on sense-making in tile and ceramic industry. On the other hand, companies with noticeable sense-making, were able to present creative and on time marketing strategies. Tile and ceramic companies must try to improve these capability, so the level of innovation and properness in their marketing strategy improves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing capability
  • sense-making capability
  • sense
  • making capability
  • creative marketing strategy
  • on time marketing strategy