بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران

نویسندگان

1 مدیر پروژه

2 استادیار دانشگاه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی الگوی وفاداری مشتریان برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور بر اساس معیارهای ارزش درک شده، رضایت مشتری، کیفیت ادراک شده، وجهه فروشگاه، ارتباطات، انصاف درک شده، اعتماد و محیط فروشگاه به عنوان پیش شرط‌های وفاداری و ترجیح نام تجاری، قصد تکرار خرید، توصیه به دیگران و هزینه تغییر عرضه‌کنندگان به عنوان پیامدهای وفاداری می‌باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، شهروند و اتکا در پنج شهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز تشکیل می‌دهد و حجم نمونه 1227 نفر محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه می-باشد و از الگویابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، دو معیار اعتماد و رضایت مشتری اثر مستقیم و سه عامل محیط فروشگاه، کیفیت درک شده و ارزش درک شده تاثیر غیر مستقیم بر وفاداری مشتریان دارند. همچنین اثرگذاری ارتباطات، وجهه فروشگاه و انصاف درک شده بر وفاداری مشتری حمایت نشده است. علاوه بر این، ترجیح نام تجاری، هزینه تغییر عرضه کنندگان و توصیه به دیگران به عنوان پیامدهای مستقیم و قصد تکرار خرید به عنوان پیامد غیر مستقیم وفاداری مشتری شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Customer Loyalty Model in the Chain Stores of Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Haddadian 2
  • Ali Sanayei
  • Ali Sanayei 1
  • Amirhossein Bagherieh
1 رشت، گلسار، خیابان 104، کوچه نیلوفر، پلاک 37، طبقه سوم
2 مشهد-میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی- دانشکده علوم اداری و اقتصادی-گروه مدیریت
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate customer loyalty model for the chain stores of Iran according to factors include perceived value, customer satisfaction, perceived quality, store image, customer relationship, perceived equity, trust and store atmosphere as preconditions of loyalty and brand preference, repurchase intention, word of mouth referral and expected switching cost as consequences of customer loyalty. This study is applied research and descriptive - correlation in terms of purpose and methodology. The statistical population includes Customers of three chain stores, Refah and Shahrvand and Etka, in five big city of Iran includes Tehran, Mashhad, Isfahan, Tabriz and Shiraz and the sample was calculated for 1227 persons. Data collected by questionnaire and it is use structural equation model (SEM) and Lisrel for hypothesis analysis. The result show in the chain stores both trust and satisfaction have direct impact and store atmosphere, perceived quality and perceived value has indirect impact on customer loyalty. Moreover, influence of relationship, image and equity has not supported. In addition, brand preference, expected switching cost and word of mouth referral are direct consequences and repurchase intention is indirect of customer loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Satisfaction
  • chain store
  • customer loyalty