اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 پژوهشگاه شاخص پژوه

چکیده

در هر سازمانی، چه تولیدی و چه خدماتی، مهمترین عامل برای حفظ و رشد سازمان مشتریان آنند، چنانچه اگر سازمان در جلب رضایت و وفاداری آنان موفق شود و بتواند آنان را حفظ کند، زمینه رشد و بقای طولانی مدت خود را مهیا کرده است . با توجه به اهمیت وفاداری مشتری، هدف اصلی تحقیق الویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در شرکت کاله با استفاده از تکنیک FAHP است. جامعه آماری10 نفر از خبرگان وکارشناسان شرکت کاله بوده اند که بر این اساس پرسشنامه مرتبط با موضوع طراحی، سپس با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز به اولویت بندی شاخصها و تبیین مدل پرداخته شده است. از بین شاخص های تأثیرگذار بر وفاداری مشتریان کیفیت خدمات رتبه اول ، رضایت مشتریان و نوآوری در ارائه محصولات رتبه دوم، ایجاد اعتماد در مشتریان رتبه سوم، ارتباط با مشتریان و سرویس دهی سریع و آسان به آنان رتبه چهارم، تنوع محصولات رتبه پنجم، عملکرد مثبت شرکت رتبه ششم و ویژگیهای ظاهری محصولات رتبه هفتم را از نظر پاسخگویان کسب کرده است. مدیران شرکت کاله بایستی به کیفیت محصولات تولیدی شرکت اهمیت بیشتری بدهند و در مسیر ارتقا رضایت مشتری مطالعات بیشتری نمایند، مشتریان نیروی حیاتی هر سازمانی هستند به دست آوردن رضایت آنها از مهمترین اهداف شرکت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Effective Factors on Kaleh Company Customer Loyalty

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Yahyazadehfar 1
  • Hassan Aghajani 1
  • Abdollah Rezaei 2
چکیده [English]

In every kind of organization, whether productive or servicing, the most significant factor for maintaining and developing a company is its customers, so that in case a company will succeed in maintaining customer satisfaction and loyalty, it will provide the background for its long-term permanence. Based on the significance of customer loyalty, the present research mainly aims to prioritize effective factors on customer loyalty in Kaleh Company, using FAHP technique. Statistical population of the study included 10 experts of Kaleh Company, based on which the related questionnaire was designed. Then by the use of the required data gathering, the factors were prioritized and the model explained. Among factors effective on customer loyalty, quality of the services ranked first, customer satisfaction and innovation in presenting the products ranked second, maintaining customers’ trust ranked third, relation with customers and fast and easy servicing to them ranked fourth, variety of the products ranked fifth, positive proceeds of the company ranked sixth and superficial characteristics of the products ranked seventh, in respondents’ view. Managers of Kaleh Company should pay more attention to the quality of their productions and study more on the ways to improve customer satisfaction. Customers are the vital forces of all organizations and meeting their satisfaction is one of the most important aims of each company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prioritizing
  • Prioritizing- Customer Loyalty- Kaleh Company
  • customer loyalty
  • Kaleh Company