امکان سنجی پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور ششده و قره بلاغ

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

چکیده- پژوهش حاضر با هدف امکان‌سنجی پیاده‌سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس صورت گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع‌آوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری متشکل از 61 نفر صادرکننده و کارشناس فرش دستباف می‌باشد که از روش نمونه‌گیری قضاوتی برای نمونه‌گیری استفاده شد که در نهایت 43 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94 درصد برآورد شد. ابزار و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش منابع کتابخانه‌ای، مشاهده و پرسشنامه می باشد. برای توصیف داده‌ها از جدول فراوانی، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه‌ای و تی مستقل استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که از دیدگاه دست‌اندرکاران فرش دستباف، امکان پیاده‌سازی استفاده از اینترنت در فعالیت‌های مرتبط با مشتری، امکان پیاده‌سازی استفاده از اینترنت در فعالیت‌های مرتبط با کانال‌ها و امکان پیاده‌سازی استفاده از اینترنت در فعالیت‌های مرتبط با تحقیقات بازاریابی در بازار فرش دستباف استان فارس وجود ندارد و شرایط نامطلوب می‌باشد. در نهایت با توجه به پژوهش انجام شده پیشنهاد می شود که به دست اندرکاران فرش دستباف جهت پیاده سازی بازاریایی الکترونیکی آموزش لازم داده شود و از مزایا و فرصت‌های بازاریابی الکترونیکی آگاه سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Implementing Electronic Marketing in The Fars Province Handmade Carpet Market

نویسندگان [English]

  • zeynab bigham 1
  • habibollah doai 2
1 university of payame noore sheshde and ghare bolagh
2 university of sistan and baluchestan
چکیده [English]

The purpose of the present research the feasibility of implementing electronic marketing has been in the Fars province Handmade Carpet market. this research is terms of purpose Applications and terms of data collection, descriptive – survey, Statistical population consists of 61 exporter and experts, that judgment sampling method was used to sample, Which ultimately were selected the 43 exporting and experts as The sample. The reliability was estimated using Cronbach's alpha coefficient of 94%. Tools and methods of data collection in the research is library ‌ observation and questionnaire. To describe the data from the frequency table , for the data analysis was used one-sample t-test and independent t-test. results indicate that the views of those involved in the carpet, to the implementation use Internet in activities related of customers, to the implementation use Internet in activities related of channels, to the implementation use Internet in activities related of marketing research, there is no in the Fars province carpet market and conditions are unfavorable. Finally, according to this study, it is recommended that of those involved in the carpet be trained for the implementation of electronic marketing and inform the advantages and opportunities of e-marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility
  • Implementation
  • Electronic Marketing
  • Handmade Carpet