بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد(مطالعه موردی فروشگاه زنجیره‌ای پروما)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، گروه مدیریت بازرگانی، نیشابور، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه آزاد نیشابور

چکیده

خرید‌های ناگهانی بخش قابل توجهی از فروش را تشکیل می‌دهند. بنابراین دارای اهمیت خاصی برای بازاریابان و فروشندگان جزء می‌باشند. هدف از این تحقیق بررسی اثر سه مورد از عواملی است که فرض می‌شود بر رفتار خرید ناگهانی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأثیر دارند.این تحقیق از بعد هدف کاربردی، و از حیث روش گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد.جامعه آماری تحقیق، مشتریان فروشگاه پروما می باشند که به علت در دسترس نبودن تعداد کل جامعه آماری به صورت نمونه گیری از جوامع نا محدود و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است.تعداد افراد نمونه محاسبه شده با استفاده از فرمول کوکران ،267 نفر می باشد. برای گردآوری اطلاعات ابزار پرسشنامه به کار رفته است، که برای سنجش روایی آن، از روش روایی صوری و روایی سازه بهره گیری شده است.برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است، که آلفای کرونباخ محاسبه شده 94/0 و بیانگر پایایی بالای ابزار اندازه گیری می باشد. مدل فرآیند خرید ناگهانی استفاده شده در این تحقیق، محقق ساخته می باشد. بر این اساس سه فرضیه در نظر گرفته شده که توسط مدل یابی معادلات ساختاری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند.
نتایج به دست آمده از تحلیل داده‌های گردآوری شده نشان داد که: محیط فروشگاه (نور، رنگ، موسیقی، رایحه) بر رفتار خرید ناگهانی مشتریان فروشگاه زنجیره‌ای تأثیر مثبت دارد. چیدمان و ظواهر فیزیکی (در دسترس بودن کالا، راهنمای غرفه‌ها، چیدمان کالا، شکل ظاهری ساختمان و پوشش کارمندان) و امکانات و خدمات جانبی (کافه و رستوران، شهربازی، مرکز نگهداری کودکان) بر رفتار خرید ناگهانی مشتریان تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Effective Factors on Impulse Buying at Chain Store in Mashhad:(Case Study: Poruma Chain Store)

نویسندگان [English]

  • Mir Ebrahim Esfahani 1
  • Alireza Hadadian 2
  • Hosna Rahimizadeh 3
2 Ferdowsi university of Mashhad
3 Islamic Azad niversity of Neyshabour
چکیده [English]

Impulse buying is significant part of sale, therefore, they are very important to retail sellers and marketers. This research is applied research as survey-descriptive due to the method of data gathering. Research statistical population include of Proma shop costomers.
Because of lack of total statistical population, infinit population sampiling and accessible statistical population have been used. Sample size had been calculated using Kokran formula as 267 person. To gather information, questionnaire had been used. To validitate questionnaire reliability, the method of structural and superficial had been used. To assess validity Cronbakh method had been applied and coefficient had been calculated as 0.94, that is significant.In this research, sudden purchase process model had been used. Therefore, there hypo thesises had been provided that are analayzed using structural equation intrapolation. The results of the analysis of the data showed that: store environment include of positive effect on impulse buying (light, color, music, aroma). arrangement and physical appearance(goods accessibility, stall guides, goods arrangement, store appearance and staff cloths), facilities and additional services(restaurant, coffee shop, park and children maintenance center) have no effect on impulse buying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer Behavior
  • consumer decision making process
  • impulse buying
  • chain store
  • environmentry tools