بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بر وفاداری مشتری به واسطه هویت‌یابی مشتری با برند

نویسندگان

1 کارمند بخش خصوصی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

فضای رقابتی بسیار فشرده و بالابودن نرخ ورود رقبای جدید مدیران کلیه صنایع را ملزم نموده تا به دنبال راه‌هایی جدید و پربازده جهت جلب وفاداری مشتریان خویش باشند. برندها حامل معانی نمادین می‌باشند و می‌توانند به مشتریان در دست‌یابی به هدف‌های اساسی هویتی‌شان کمک کنند، بنابراین یکی از راه‌های جدید جلب وفاداری مشتری از طریق هویت‌یابی وی با برند محصولات است. در مطالعه حاضر اثر هویت‌یابی با برند، تمایز و پرستیژ بر وفاداری به برند سنجیده شده است. همچنین در این تحقیق نقش واسط هویت‌یابی مشتری میان روابط تمایز، پرستیژ و وفاداری مشتری نیز مورد بررسی قرار گرفته‌است. بدین منظور تحقیقی پیمایشی در یک نمونه 384 نفری از میان مشتریان خودرو تویوتا در سطح شهر مشهد، با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت. داده‌ها با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و آزمون میانجی‌گری بارُن و کنی تحلیل شده‌اند. طبق نتایج به‌دست آمده تمایز، هویت‌یابی و پرستیژ به ترتیب بیشترین اثر را بر وفاداری به برند دارند و همچنین تمایز و پرستیژ برند نه تنها به طور مستقیم بلکه به واسطه هویت‌یابی مشتری نیز بر وفاداری به برند اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of brand distinctiveness and prestige on customer brand loyalty through customer-brand identification (Case of: Customers of Toyota dealers)

نویسندگان [English]

 • Shirin Feiz Mohammadi 1
 • Fariborz Rahimnia 2
 • Azar Kaffashpor 2
 • Azar Kaffashpor 2
 • Fariborz Rahimnia 2
 • Shirin Feiz Mohammadi 2
1 مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی 9، خیابان فرخی شمالی، نبش فرخی 9، پلاک 14
2 Ferdowsi University Of Mashhad
چکیده [English]

Intensive competitive environment and high market-entrance rate force managers to seek for new and more efficient ways to accomplish customer loyalty. Brands convey lots of symbolic meanings and can help customers to achieve their basic identity aims, so that customer-brand identification (CBI) is one of the new ways to obtain loyalty. The impact of CBI, brand distinctiveness and brand prestige on brand loyalty and also the mediating roll of CBI were tested in present study. A survey research was conducted among Toyota customers in Mashhad with 384 sample size. Data were analyzed using Amos software by Structural Equation Modeling and Baron and Kenny mediation analyze. The result confirmed the influence of, namely, brand distinctiveness, CBI and brand prestige on customer brand loyalty. The mediating roll of CBI between brand distinctiveness, brand prestige and brand loyalty was also confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brand Prestige
 • Customer-brand identification
 • Brand distinctiveness
 • Brand Loyalty
 • Customer
 • brand identification