بررسی دستیابی به قابلیت چابکی مشتری مبتنی بر استراتژی سفارشی سازی انبوه

نویسندگان

دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

یکی از مهمترین قابلیت‌های پویای سازمان در جهت مدیریت تلاطم محیطی، چابکی مشتری معرفی شده است.از آنجاییکه سازمانها استراتژیهای مختلفی جهت ایجاد این قابلیت در سازمان اتخاذ می کنند و تاکنون نیز تحقیقی در جهت ارزیابی توانمندی این استراتژیها جهت شکل گیری قابلیت چابکی مشتری انجام نشده است،هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی توانمندی استراتژی سفارشی سازی انبوه در ایجاد قابلیت چابکی مشتری در سازمان است بر این اساس هدف تحقیق حاضر پاسخگویی به این سوال است که آیا استراتژی سفارشی سازی انبوه می تواند منجر به شکل گیری قابلیت چابکی مشتری برای سازمان شود.بر این اساس مدل مفهومی تحقیق بر‌اساس تئوری مشارکت، تئوری وظیفه‌ای نگرش‌ها، تئوری‌های مطلوبیت منحصر به فرد بودن ارائه و آزمون شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی بوده و در آن شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو (آپکو) مورد مطالعه قرار گرفته است.به طور کلی اطلاعات بدست آمده از تجزیه و تحلیل مدل مفهومی نشان می دهد که در صورتی که استراتژی سفارشی سازی انبوه با در نظر گرفتن تمایزات فردی مشتریان مشارکت مشتریان را تعریف نماید می تواند منجر به ایجاد قابلیت چابکی مشتری در سه بعد احساس،پاسخگویی و یادگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey achievement of customer agility based on mass customization strategy

نویسندگان [English]

  • soheila khoddami
  • Bahare Osanlou
university of economic science
چکیده [English]

One of the most important dynamic capability of an organization to manage environmental turbulence is customer agility .Since organizations use different strategies to build this capability and because of lack of research for assessing this strategies to build customer agility .The main objective of the present study is to evaluate the ability of mass customization strategy to achieving the customer agility , in other words the purpose of this research is to answer the question whether mass customization strategy can lead to the formation of customer agility capability. The conceptual model is presented and tested based on the involvement theory, the functional theory of attitudes, and theories on the desirability of uniqueness.This research based on the goal is practical and based on the way is survey- analysis. Statistical population of research is the production of custom automotive vehicles company(APCO).General information obtained from the analysis model shows that if the mass customization strategies based on customers' individual differences define customer participation can lead to customer agility capability in three-dimension of sense, responsiveness and learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass customization
  • Participate to functional benefits
  • Customer agility
  • individual differences
  • Participate to functional benefits
  • Participate symbolic benefits