بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری ورزشکاران

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

وفاداری ورزشکاران به عنوان یکی از عوامل حیاتی در موفقیت باشگاه های ورزشی مورد توجه قرار گرفته است. هدف کلی تحقیق بررسی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای از قبیل اعتماد، رضایت مندی و تعهد بر وفاداری فوتبالیست های شاغل در لیگ برتر ایران بود.دراین خصوص مدلی از بررسی روابط علی میان پیش زمینه ها و پیامد بازاریابی رابطه ای ارائه شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری کلیه فوتبالیست های شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1392بودندکه تعداد آنان طبق آمار 400نفر برآورد شد. حجم نمونه شامل 121 فوتبالیست بود که به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. روایی تحقیق با استفاده از روایی همگرا و واگرا تایید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (87/0) بدست آمد و پایایی ترکیبی تأیید شد. یافته ها نشان دهنده تاثیر غیرمستقیم اعتماد از طریق متغیرهای رضایتمندی و تعهد بر وفاداری ورزشکاران نسبت به باشگاههای شاغل در آن است، به علاوه با توجه به نتایج تحقیق اعتماد هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق رضایتمندی بر میزان تعهد ورزشکاران تأثیر گذار است، نتایج نشان داد که رضایتمندی هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق تعهد بر وفاداری ورزشکاران تأثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The examining of the direct and indirect effects of relational marketing elements on the athletes loyalty to Sports Club

نویسندگان [English]

  • somayeh rahbari
  • masoud naderian
دانشگاه اصفهان
چکیده [English]

The loyalty of the athletes was considered as one of the vital factors in the success of the Athletic Club. The overall objective of research was examining direct and indirect effects of relational marketing elements such as trust, satisfaction and commitment on the loyalty of the Iranian premier league soccer players. In this regard a model was presented for investigate the relationships between the foreground and consequences of relationship marketing.Method of this study was descriptive, survey kind. Statistical population included all soccer players in the Iranian football premier league in 2013, according to the statistics estimated 400 people.The Sample size included 121 football players who were selected randomly.For collect data was used the questionnaire. Validity of the questionnaire with using the divergent and convergent validity was confirmed.Reliability coefficient using Cronbach's alpha coefficient was 0/87 and confirmed the combination reliability. The findings demonstrate the indirect effect of trust on athletes’ loyalty through satisfaction and commitment variables than clubs working towards it.In addition, according to the results of the research the trust directly and indirectly has impact through satisfaction on the amount of the athlete’s commitment results indicated that the satisfaction also directly and indirectly has impact through the commitment on the amount of the athletes’ loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The relationship marketing
  • Satisfaction
  • Loyalty
  • professional football