پدیدار شناسی در مطالعات مصرف کننده

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

استفاد از روش های تحقیق کیفی در رفتار مصرف کننده، غالبا در شکل هایی مانند پیمایش های تجربی، مصاحبه های پیش نویس، فرافکنی، ایفای نقش، مصاحبه عمیق و گروه های کانون انجام می گیرد. اما این روش ها تنها بخشی از فرایند تحقیق کیفی را پوشش می دهند. به عبارتی دیگر، عمدتا راهبردهای گردآوری داده ها هستند تا نوعی طرح کیفی مستقل. درک روش شناسی های کمی و کیفی باید با ارجاع و توجه به بنیان های فلسفی و پارادایمی آن ها صورت گیرد، و یک ارتباط منطقی، راهبردی و پارادایمی با سئوالات و کل طرح تحقیق وجود داشته باشد. بنابراین جهت کاهش اختلال های پارادایمی، در صورتی که محقق در پی فهم تجارب، معانی و کسب بینش درباره رفتار مصرف کننده هست بهتر است از طرح های کیفی مانند پدیدارشناسی و نظریه زمینه ای که به نوبه خود دارای زیر طرح های کیفی گوناگون مرتبط هستند استفاده کرد. از این رو در این تحقیق، پس از بررسی نظرات خبرگان قبلی و تحقیقات پیشین درباره پدیدار شناسی، پدیدار شناسی وجود گرا به عنوان یک پارادایم جایگزین و رهیافت کاملا کیفی در مفهوم سازی و مطالعه تجربیات مصرف کننده معرفی شده و ارکان آن بیان می گردد. این پژوهش، با ارایه یک چارچوب فلسفی و روش شناسی کیفی در بازاریابی موجب درک و تفهم دقیق و واقعی تجربیات مصرف کننده برای محققان، کارشناسان و مدیران بازاریابی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology in Consumer Research

نویسندگان [English]

  • ahmad Ghodselahi
  • amirreza rohani
  • Tahmoures Hasangholipour
tehran
چکیده [English]

Application of qualitative research methods in consumer behavior is carried out through the methods such as experimental surveys, protocol interviewing, projective techniques, role-playing interview, in-depth interview, and focus groups. However, these methods only cover part of the qualitative research process. In fact, they are mostly data gathering approaches. Rigorous Understanding of qualitative and quantitative methodologies should be considered regarding their philosophical fundamentals and logical relation should exist between questions and research methodology. In case of reducing paradigm disturbance, if researcher seek experiences, meanings and insights of consumer behavior, qualitative methods should be applied (included various related schemes) such as phenomenology and grounded theory. In this research, previous research and related literature in phenomenology have been reviewed, in the next step, existential-phenomenology as an alternative paradigm and purely qualitative approach for conceptualized consumer experiences have been presented. This research would result in a rigorous understanding of consumer experiences by providing a philosophical framework and qualitative methodology in marketing for marketing academic and practical managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • Existential
  • Paradigm
  • Consumer
  • Methodology
  • Experience