شناسایی و ارزیابی عوامل‌ موثر بر وفاداری به برند: مطالعه ی برند گوشی‌های تلفن همراه

نویسندگان

دانشگاه خلیج فارس

چکیده

در دنیای تجاری به شدت رقابتی امروزه، وفاداری مشتریان عامل اصلی مزیت و نقط اصلی افتراق میان ارائههای رقابتی سازمانها است. از این رو آنها برای موفقیت شرکتها حیاتی هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند می باشد. با مطالعه‌ی گسترده عوامل موثر بر وفاداری به برند، موارد مهم و مشترک استخراج و سپس مورد آزمون قرار گرفتهاند، تا بتوان عوامل اصلی ایجاد وفاداری به برند – در این مورد، بازار گوشیهای تلفن همراه در شهر بوشهر- را استخراج کرده و آن را بعنوان راهنمایی جهت اقدامات شرکتهای فعال در این زمینه بکار برد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی - پیمایشی است. جهت بررسی مدل و آزمون فرضیه ها، داده ها با استفاده از پرسشنامه از 384 نفر از کاربران تلفنهمراه جمعآوری شد. تجزیه و تحلیل دادهها و تایید مدل از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تاییدی (CFA) انجام شده است و براساس نتایج تحلیل مسیر، ارتباط میان متغیرهای مدل بررسی شده است. یافتههای پژوهش حاکی از تاثیر مثبت شاخصهای رضایت، اعتماد و فعالیتهای ترویجی بر وفاداری به برند در صنعت تلفن همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and examine the factors affecting brand loyalty: brand mobile phones Study

نویسندگان [English]

  • manigeh Bahrainizadeh
  • Adel PourDehghan
چکیده [English]

In today’s world with intensive competitive environment and high market-entrance rate, customers loyalty is a major factor in gaining competitive advantage for organizations. Brands are the main points of differentiation between the competitive presentations, thus, they are crucial for the success of the companies. The purpose of this study is to identify and examine the factors affecting brand loyalty. In order to gain the main factors creating brand loyalty, a comprehensive study of the factors affecting brand loyalty was conducted and common important items were extracted and tested. The present study is applicable in terms of goal as well as descriptive in terms of data acquisition. A survey research was conducted among 384 mobile phone users in Boushehr. For data analysis structural equation modeling approach (SEM) and confirmatory factor analysis (CFA) were used. Based on the results of the path analysis the relationship between the variables in the model is investigated. Results suggest that indicators of satisfaction, trust and promotional activities have positive effects on brand loyalty in the mobile industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Loyalty
  • Satisfaction
  • Promotion
  • Trust
  • Mobile phone industry