بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی)

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این پژوهش بخش‌بندی بازار محصول لپ تاپ با استفاده از سبک زندگی والس و پی بردن به تفاوت‌های موجود میان این بخش ها است.والس به طور خاص بخش‌های مصرف‌کننده را براساس ویژگی‌های شخصیتی که رفتار در بازار را تحت تأثیر قرار دهد، تعریف می‌کند.از نظر والس مصرف‌کنندگان به هشت گروه تقسیم می‌شوندکه نه تنها شامل متغیرهای روانی می‌شود، بلکه درآمد، میزان تحصیلات، خواسته‌های خرید و دیگر عوامل را اضافه می‌کند.ارزش‌ها و سبک زندگی عامل تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری مصرف‌کننده می‌باشند.در این تحقیق سعی شد بر اساس پرسش‌نامه سبک زندگی والس بخش‌های مختلف بازار شناسایی و الزامات هر بخش از ویژگی‌های محصول لپ تاپ مشخص شود. جهت انجام کار پرسشنامه‌ای کتبی طراحی و400 پرسش‌نامه در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد توزیع شد و 308 مورد جمع‌آوری گردید. نرخ پاسخ‌گویی نهایی پس از حذف 5 پرسش‌نامه‌ی غیرقابل استفاده،77٪ بود. برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد هر بخش با توجه به ویژگی های روانشناختی خود، الزامات و خصیصه‌های متفاوتی را طلب می کند. در پایان نیز محدودیتهای تحقیق برشمرده و پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی آورده شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Segmenting Notebook PC market based on life style (The case of Ferdowsi University students)

نویسندگان [English]

  • Monireh Ahmadimanesh
  • Ghasem Eslami
  • Mostafa Kazemi
چکیده [English]

This study is aimed to segment the Notebook PC market using VALS life style and to find out the differences between these segments. Vals specifically defines the consumer segments based on personality traits influencing the market behaviors.According to Vals, consumers are divided to eight categories not only based on psychological variables, but also income, education level, buying demands, and some other factors.Life style and values are determinant factors of consumer's decision-making. This study seeks to identify different segments of Notebook PC market and specify the requirements of each segment.To do this, we designed a written questionnaire, distributed 400 questionnaires between the students of Ferdowsi University of Mashhad, and collected 308 ones. The final response rate after eliminating five non-eligible questionnaires was 77%. For data analyzingand answering the research questions, descriptive and inferential statistics were used. The results indicated that each market segment requires different features and requirements as for its psychological attributes. At the end, research limitations were enumeratedand some suggestions for future studies were made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • segmentation market
  • life style
  • kano model
  • satisfaction customers