بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی

نویسندگان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

دردهه های اخیر ، تغییر و تحولات در زمینه رقابت روز افزون وعدم اطمینان شرایط محیطی باعث شده است که سازمان های بزرگی که تغییرات اندکی در روش وساختارهای خود می‌دهند ، نتوانند با شرکت های کوچک که از انعطاف پذیری ، سرعت ونوآوری بالاتری برخوردار هستند، رقابت کنند. تحقیقات نشان می دهد ارتقا و بهبود عملکرد سازمان ها به طور فزایندهای به بازارگرایی متکی می باشد. از سوی دیگر هسته مرکزی تمامی این مطالعات در میزان اعتقاد، درک و تعهد مدیران به بازارگرایی نهفته است. اما به نظر می رسد تحقیقات منظم و تجربی برای بررسی چنین ارتباطی براساس اطلاعات محققین در سازمانهای ایرانی به خصوص بانک های دولتی، بسیار محدود و اندک می باشد. بر همین اساس هدف تحقیق حاضر بررسی نقش واسطه ایی گرایش به بازار در رابطه بین تاکید در نگرش مدیریت عالی بر عملکرد بانک های دولتی می باشد. تحلیل آماری با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SmartPLS انجام شد. نتایج نشان داد بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد سازمانی بانک های دولتی، بصورت مستقیم رابطه معنی‌دار وجود ندارد اما از طریق متغیر میانجی بازارگرایی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market orientation in the relationship between emphasize of high management and performance of governmental banks

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Rezvani
  • Alireza Khorakian
  • Yaghoub Maharati
چکیده [English]

In the last few decades, change in the pattern of competition and instability of environmental conditions has led to the large firms which have little changes in their structure, not being able to compete with small firms which are open to change and innovation. Studies indicate that improvement of organizational performance is highly dependent on market orientation. On the other hand, the main core of these studies is based on the belief, perception and commitment of managers to market orientation. But, it seems that there not enough organized and experimental research to investigate such a relationship based on the experts' opinion in Iranian organization and in particular the governmental banks. Based on this evidence, the goal of this research is to investigate the mediating role of market orientation in the relationship between emphasize of high management and the performance of governmental banks. Data analysis was done by using SEM approaches and SmartPLS software. The findings of this research indicates that there is no direct and meaningful relation between emphasize of high management and performance of governmental banks, but there is a positive and meaningful relation through mediating role of market orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High management
  • Market Orientation
  • Organizational Performance