بررسی رابطه ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با کارافرینی سازمانی در بخش خدمات عمومی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مازندران

2 دانشگاه پیام نورساری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با کارافرینی سازمانی انجام شده است.جامعه آماری پژوهش بخش خدمات عمومی استان گلستان می باشد که 320 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده و تجزیه و تحلیل آماری هم به وسیله ی نرم افزار اس پی اس اس و به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شد. داده های بدست آمده از این پژوهش نشان دهنده ی رابطه ی معنا دار و مثبت بین اثربخشی فرآیند مدیریت دانش با کارافرینی سازمانی است . یعنی هرچه میزان اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش درسازمان بیشتر باشد سطح کارافرینی سازمانی ارتقا پیدا خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the relationship between effectivness of process of knowledge management with organizational entrepreneurship of public Servant In Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Malihe Rezaie 1
  • Zeinolabedin Rahmani 2
چکیده [English]

this study is done to survey the relationship between effectivness of process of knowledge management with organizational entrepreneurship in the organization .The population of this study was conducted in public servant of Golestan province and 320 people selected as sample based on krejcie & morgan table . data was collected through a questionaire and statistical analysis was performed by spss software by using Pearson correlation and regression tests . Data indicated a significant and positive relationship between effectivness process of knowledge management with organizational entrepreneurship .It means that the greater the effectiveness of the knowledge management process is, the organizational entrepreneurship level will improve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Knowledge management
  • process of knowledge management
  • organizational entrepreneurship