طراحی الگوی فرهنگ سازمانی بکار برنده و ایجاد کننده دانش

نویسندگان

1 مربی بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور

2 دکترای مدیریت بازرگانی - رفتارسازمانی و منابع انسانی دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به شتاب تحولات، محیط رقابتی و عدم اطمینان محیطی در دنیای امروز، دانش، راهبردی ترین منبع برای حفظ و تقویت مزیت رقابتی به شمار می رود و به همان اندازه که مدیریت دانش در به دست آوردن مزیت رقابتی مهم است، فرهنگ سازمانی نیز در اجرا و حمایت مدیریت دانش مهم است.
این مقاله در مرحله اول شاخص ها یا عواملی تبیین کننده فرهنگ سازمانی در ایران شناسایی و با استفاده از آنها الگوی فرهنگ سازمانی بکاربرنده و ایجاد کننده دانش را طراحی و در صنعت خودروی ایران مورد آزمون قرار داده است. برای طبقه بندی شاخص ها در چند عامل، از نمونه ای 96 نفری متشکل از صاحب نظرانی که در کشور ایران در ارتباط با موضوع فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش تالیف، ترجمه و یا مقاله ای داشته اند، استفاده شده است و برای آزمون الگو، 120 نفر از طبقات مختلف کارکنان ومدیران صنعت خودرو به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها به منظور پی بردن به شاخص های زیربنایی فرهنگ سازمانی از روش تحلیل عاملی تاییدی بر اساس مولفه های اصلی، برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون و برای آزمون الگو از طریق رابطه بین متغیرها و معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات حاکی از آن است که تعلق سازمانی، خلاقیت فردی، انسجام، مسئولیت پذیری، الگوی ارتباطات و فاصله قدرت از عوامل تبیین کننده فرهنگ سازمانی در ایران بوده و فرهنگ سازمانی ایجاد کننده و به کار برنده دانش بر مدیریت دانش تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Knowledge Applying & Creating Organizational Culture Model (Case study: Automobile Industry)

نویسندگان [English]

 • Mehdi Nassaji Kamrani 1
 • Saeid Abdolmanafi 2
چکیده [English]

acceleration of changes, competitive environment and uncertainty in today world make knowledge as the most strategic resource for maintain and reinforcement of competitive advantage and Knowledge management is important to achieve competitive advantage, as well as organizational culture in implementing and protecting knowledge management.
This thesis in the first phase seeks to explore indicators that formed culture in Iranian organizations. and with use of this factors design Knowledge Applying & Creating Organizational Culture model and testing it in Iran Automobile Industry.
For categorizing indicators has used statistical samples of 96 specialists that have had studies and researches in relating to organizational culture and knowledge management in Iran and for testing model has used stratified sampling and selected 120 samples of different classes of employees and managers of Automobile Industry. For analysis of data organizational culture indicators and summarize a set of variables used confirmative factor analysis basis on principal component, for testing research hypothesizes use regression method and for testing model by relationships of variables and structural equations and LISREL software has used.
The results indicate communication quality, individual creativity, integration, organizational identity, power distance and responsibility are factors that clarifying organizational culture in Iran and knowledge creating and applying organizational culture influence knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Culture
 • Organizational culture؛ Knowledge management؛ Automobile Industry؛ Iran؛ Knowledge Applying &
 • amp؛؛amp؛ Creating Organizational Culture
 • Knowledge management
 • Automobile Industry
 • Iran
 • Knowledge Applying &amp
 • amp
 • Creating Organizational Culture