بررسی رابطه‌ی عوامل اکتسابی کارآفرینی باکارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان فارس)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد قشم

2 مؤسسه آموزش عالی قشم

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

دانش سازمانی و مدیریت در طول یک صد سال اخیر دستخوش تغییرات و تحولات بنیادی شده است. دنیای پویا و منعطف امروز سازمانها را وادار کرد که از اوایل دهه‌ی1980، به منظور تسریع تغییرات،توجه زیادی به خلاقیت ونوآوری نشان دهند.امروزه سازمان ها باید نوآوری داشته باشندتا زنده بمانند؛ و بی شک از اینروست که مفاهیمی همچون خلاقیت سازمانی ظهور و بروز یافته و روز به روز در ادبیات سازمانی گستره ی جدیدی را به خود اختصاص می دهند. بر این اساس در پژوهش حاضر، به بررسی رابطه‌ی عوامل اکتسابی و مؤثر کارآفرینی با میزان کارآفرینی سازمانی پرداخته شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضررا کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان فارس تشکیل داده که از میان آنان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای 130 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده هاپرسش نامه‌ی محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه‌ی معناداری بین عوامل اکتسابی کارآفرینی شامل توانمندی روان شناختی ،آموزش، ساختار سازمانی و مهارت با میزان کارآفرینی سازمانی وجود دارد. همچنین میزان کارآفرینی سازمانی با توجه به متغیرهای جنس، سن، سطح تحصیلات و سنوات خدمت بررسی و متفاوت بودن تاثیر مولفه ها محرز گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Relationship between Entrepreneurial Acquired Factors and Organizational Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Mohsen Vesal 1
  • Akbar Jelodari 2
  • Hossein Vesal 3
چکیده [English]

Knowledge of organization and management has undergone radical changes since a century ago. Today's dynamic and flexible world has forced organizations to pay a great attention to creativity and innovation aimed at accelerating changes since early 1980s. Nowadays, organizations must generate their innovations in order to survive. Undoubtedly, this is the reason for the emergence of such concepts as organizational creativity, which is increasingly appropriating a new scope in the organizational literature. Accordingly, in the present research, assessment of the relationship between entrepreneurial efficient acquired factors and the extent of organizational entrepreneurship was addressed. The statistical community of the current research involved all the employees of Social Security Organization of Fars Province from among whom 130 persons were typically selected using Cluster Sampling Method. Data collection instrument was a questionnaire made based on Likert scale. Results were indicative of a significant relation between entrepreneurial acquired factors including psychological capabilities, education, organizational structure, and skills, and the extent of organizational entrepreneurship. Furthermore, the degree of organizational entrepreneurship was evaluated with regard to such variables as gender, age, level of education, and years of service and the discrepancies between these components were ascertained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • skills and capabilities
  • Education
  • Organizational Structure
  • psychological capability
  • organizational entrepreneurship