بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها در بازار بورس تهران

نویسندگان

دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

در محیط پر چالش هزاره جدید ، در عرصه رقابت میان سازمانها و شرکتها، یکی از مولفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمانها ، متمرکز شدن بر وظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی است . کنترل منابع (مانند: منابع فیزیکی ، سازمانی ، اطلاعاتی و انسانی)، مزیت رقابتی را نصیب سازمان می کند . در این میان منابع انسانی به دلیل محدودیت آن و منابع اطلاعاتی به دلیل اهمیت آن در تصمیم گیری درست، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. پیامدهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش های مختلف جهان در تحقیقات مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. عمق اجرای مدیریت استراتژیک منابع انسانی منجر به بهره وری و عملکرد سازمانها می باشد. هدف مقاله فوق بررسی رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد مالی شرکت های حاظر در بازار بورس تهران می باشد و به این مساله می پردازد که آیا رابطه ای بین نوع روش به کار رفته در مدیریت منابع انسانی و عملکرد شرکت می باشد.برای تحلیل داده ها از شیوه های آمار توصیفی(پیمایشی) و استنباطی از نرم افزار spss استفده شده است.نتیجه تحقیق یک استراتژی خاص را برای اداره منابع انسانی پیشنهاد می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the effect of strategic human resource management on the financial performance of companies in Tehran Stock

نویسندگان [English]

  • Saeid Shahrayini
  • Reza Rasouli
  • Majid Zamaheni
چکیده [English]

Challenging environment in the new millennium, and the competition among organizations and companies, is one of the factors that enhancing success for organizations to focus on strategic human resource management. Control of resources (such as physical, organizational, information and human resources), confers organization competitive advantage. Meanwhile, human resources because of its limitation and information resources because of its importance in decision making, are more important. Strategic human resource management outcomes in different parts of the world have been reviewed and evaluated in several studies. Depth of implementation Strategic human resource management is productivity and performance in organizations.
The purpose of this paper is to investigate the relationship between strategic human resource management and the financial performance of companies in Tehran Stock Exchange which deals with this issue that what is the relationship between the methods used in human resource management and organizational performance. For the data analysis methods descriptive statistics (survey) and the inference applied by using spss software. The outcome of research proposes a specific strategy for managing human resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic human resource management
  • Competitive Advantage
  • financial performance