ارتباط حاکمیت شرکتی با ارزش سهام در شرکت های صنایع مالی بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه پیام‌ نور – تهران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور – تهران

چکیده

در این پژوهش ویژگی های حاکمیت شرکتی با استفاده از متغیرهای اندازه هیأت مدیره، نفوذ مدیر عامل ،دوگانگی وظیفه مدیرعامل، استقلال هیأت مدیره و مدت زمان تصدی مدیر عامل اندازه گیری می‌شود وبرای ارزش سهام ارزش بازاری آن استفاده می شود روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه تحقیق همبستگی پیرسون،آزمون کای دو و رگرسیون چند متغیره می باشد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و ارزش سهام در شرکت های صنایع مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد .رابطه معنی دار منفی بین استقلال هیأت مدیره و ارزش سهام وجود دارد علاوه بر این ، رابطه معنی دار بین سایر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی (اندازه هیأت مدیره ،نفوذ مدیر عامل، دوگانگی وظیفه مدیر عامل، مدت زمان تصدی مدیرعامل) و ارزش سهام وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Corporate Governance and Corporate Stock Value in Financial industries of TSE

نویسندگان [English]

  • Samira Godarzi 1
  • Behrouz LariSemnani 2
چکیده [English]

In this research, corporate governance characteristics were measured on the basis of board size, CEO influence, duality of CEO tasks, board independency, Chief Executive Officer Tenure and market value is considered as stock value. Pearson correlation of coefficient and multiple variable regressions are used. Finding shows relations between corporate governance characteristics and stock value. The negative relation between managerial board independency and stock value were observed but other specifications haven’t shown any significant relation with stock value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • stock value
  • financial industries
  • TSE