مقایسه وضعیت موجود و مطلوب صنعت گردشگری در ایران و نقش آن در توسعه فرهنگ کار و کار آفرینی در کشور

نویسندگان

1 سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشدبرنامه ریزی درسی

چکیده

با توجه به این که توسعه صنعت گردشگری می تواند نقش زیادی در اشتغال و توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی داشته باشد لذا مقاله حاضر با هدف مقایسه وضعیت موجود و مطلوب صنعت گردشگری در ایران و نقش آن در توسعه فرهنگ کار و کار آفرینی در کشور و بررسی زیر ساخت های لازم جهت توسعه این صنعت تهیه شده است . پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و رویکرد آن کمی و کیفی می باشد . روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از طریق آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی: آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون و جهت اولویت بندی زیر ساخت ها از آزمون فریدمن بررسی های مربوطه انجام شده است . جامعه آماری ، کارشناسان و متخصصین دست اندر کار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشند . نتایج حاصله حاکی از این است که بین زیر ساخت ها رابطه معنا داری وجود دارد که با یکدیگر، هم جهت می باشند و از طریق آزمون فریدمن بین زیر ساخت ها تفاوت وجود دارد و زیر ساخت مهارتی بیشترین اهمیت و زیر ساخت اقتصادی کمترین اهمیت را دارا می باشند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare current and desired state of tourism in Iran, and its role in business development and entrepreneurship culture in the country

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Farrokh pour 1
  • Elahe Farrokh pour 2
  • Hamidreza Khanpour
چکیده [English]

Tourism development can be a large role in the employment and development of the culture of work and entrepreneurship. The purpose of this paper is to compare the existing situation and favorable tourism industry in Iran and its role in the development of entrepreneurship and business culture in the country and check the necessary infrastructure to develop the industry .In this study, the purpose of the type of functional and qualitative and quantitative approach is. Research methods and data analysis, descriptive statistics, as well as through statistical inference is. Statistical inference including t-test and Pearson correlation coefficient and to prioritize infrastructure test is performed the relevant investigation Friedman .The statistical population consists of experts and technical and professional education organization of professionals in the country and the Organization's cultural heritage and tourism .The results obtained show that the relationship between Infrastructures, there are significant with each other, both to and through the difference between Friedman's test Infrastructures there And the most important skill infrastructure and economic infrastructure have the least importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • skills
  • Entrepreneurship
  • Education
  • economy
  • electronics