شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار مهندسی مجدد فرایند کسب و کار بر چابکی سازمان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس ،تهران

2 گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران

4 گروه مدیریت اجرایی و MBA ،دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار مهندسی مجدد فرایند کسب و کار بر چابکی سازمان در سازمان بنادر و دریانوردی ایران انجام شده است در ابتدا به مطالعه مبانی نظری پرداخته شد. مجموعه اطلاعات گردآوری شده در این مرحله، برای محقق این امکان را فراهم می آورد تا مدل مفهومی تحقیق را تبیین نماید. سپس با استفاده از ابزار مصاحبه با خبرگان، شاخص های مناسب جهت سنجش متغیرهای موجود در مدل شناسایی گردید. در مرحله بعد پرسشنامه طراحی شد. این پرسشنامه حاوی 55 سوال در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت است و پس از تایید روایی و پایایی، توسط 104 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی تکمیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای رهبری و توانمندسازی نسبت به سایر متغیرها بیش ترین تاثیر را بر چابکی سازمان دارند و در نهایت هر یک از متغیرهای ابعاد اصلی مدل با استفاده از روش دیماتل اولویت بندی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize effective business process re-engineering factors on organizational agility: case study of Ports & Maritime Organization

نویسنده [English]

  • Mohammad Mahmoodi 4
چکیده [English]

The present study intended to identify and prioritize effective business process reengineering factors on organizational agility in the Ports & Maritime organization of Iran. Initially the theoretical principles were discussed. The data gathered in this stage provided us with the possibility to present a conceptual framework for the study. Subsequently, through interviewing with experts, some indices for evaluating the variables in the model were identified. On the following stage, a questionnaire was developed. The questionnaire included 55 items, based on a 5-point Likert scale. After determining the validity and reliability of the questionnaire, 104 experts in Ports & Maritime organization completed the questionnaire. The results of the research revealed that leadership and empowerment variables had the most effect on organizational agility than other variables. After extracting the final model, the variables of the model were prioritized with DEMATEL technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Process Reengineering
  • Organizational Agility
  • DEMATEL