اولویت‌بندی شرکتهای بیمه دولتی ایران بر مبنای رویکرد کارت ارزیابی متوازن با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی گروهی

نویسنده

دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

صنعت بیمه از جمله صنایعی است که در اقتصاد جدید و تجارت داخلی و خارجی اعتبار و اهمیت خاصی دارد. ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه علاوه بر مشخص کردن جایگاه کلی بنگاه در صنعت و بازار و آگاهی دادن به ذینفعان، باعث افزایش رقابت و پویایی صنعت و توسعه جامعه میگردد. از طرف دیگر ارزیابی راهبردی عملکرد سازمان همواره یکی از اولین و اساسی‌ترین پیش نیاز های تدوین برنامه‌ های بهبود برای سازمانها می باشد و از اهمیت بالایی بر خوردار است. یکی از مدل های راهبردی کارا در این زمینه ، مدل کارت امتیازی متوازن میباشد که به بررسی متعادل تمامی جنبه های سازمان میپردازد.جامعه آماری این تحقیق شامل چهار بیمه دولتی (آسیا، ایران، البرز و دانا ) می‌باشند. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه است که جهت سنجش پایایی آن از معیار آلفای کرونباخ و معیار ضریب ناسازگاری، و برای بررسی روایی آن از روش محتوایی- صوری با اخذ نظرات کارشناسان میدان مطالعه استفاده شده است، که نتایج، پایایی و روایی مناسب ابزار را نشان ‌داد. در بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل سلسله مراتبی گروهی استفاده شد. نتایج نشان دادکه که شرکت بیمه D دارای نمره نهایی بالاتری نسبت به سایر شرکت‌های بیمه میباشد. و بعد از آن به ترتیب شرکت‌های بیمه C ، Aو B قرارگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization governmental insurance company according to BSC procedure by AHP group technique

نویسنده [English]

  • Amene Kiarazm
چکیده [English]

Insurance industry is one of the industries that have special importance and validity in modern economy, domestic and foreign trade. Performance evaluation and grading the insurance company in addition to determining the general position of agency in industry, market and informing the beneficiaries, cause increase in competition, dynamism in industry, and development in community. On the other hand, organization strategic performance evaluation is always one the first and most basic prerequisites for compiling improvement programs in organizations and it has a high importance. One of the strategic efficient models in this aspect is BSC that equally analyses all aspects of organization. The statistical population in this research is consists of four governmental insurance (Iran, Asia, Dana and Alborz). For collecting data, haphazard sampling procedure was used. Study tool is questionnaire whose reliability was measured by consistency ratio and whose validity was measured by content-construct method by acquiring the opinions of experts and some managers in this field of study and the results showed appropriate reliability and validity. In analysis data section, the group integrative procedures AHP and BSC were used. The results showed that the D insurance company had the higher final score than the other companies. After that the C, A and B insurance companies were respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • BSC
  • AHP