بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان- دانشکده مدیریت- ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان- دانشکده مدیریت- ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

صنعت بانکداری، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند نوآوری و خلاقیت می باشد. عواملی چون رقابت شدید ، کمبود منابع مالی و ورود نسل جدیدی از رقبا، مانند بانک های خصوصی و موسسات مالی واعتباری ، بانک های دولتی را برآن داشته است تا بیش از پیش به اهمیت نوآوری در جنبه های مختلف اعم از فناورهای پیشرفته ، روشهای نوین مدیریتی و خدمات جدید بانکی توجه نمایند.
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر جنبه های درونی جبران خدمات با توجه به مدل رابینز ودسنزو بر نوآوری کارکنان است.
این پژوهش در جامعه آماری متشکل از تعداد 165 نفر از کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری انجام شده است.
نتایج آزمون نشان می دهد که 43 درصد توسعه نوآوری کارکنان توسط شاخص های استراتژی جبران خدمات قابل پیش بینی است. بیشترین تاثیر مربوط به ایجاد فرصت برای رشد و ارتقاء می باشد که به ازای یک واحد افزایش در متغیر مستقل، 34 درصد تغییر در متغیر وابسته(توسعه نوآوری ) ایجاد می شود درمرحله بعد آزادی و اختیارات شغلی با 26درصد و کارجذاب و گیرا با 22درصد تاثیر داشته وسایر متغیر های مستقل تاثیر چندانی درتغییرات نشان نمی دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study Influence Internal aspects of compensation strategies on the Development Innovation staff Agricultural Bank Chahrmahal & Bakhtiari Province Using Robbins & DeCenzo Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Esmaeel Ansari 1
  • Ali reza Shirvani 2
  • Ali reza Shirvani 2
  • Behnam Hakami Shalamzari 3
چکیده [English]

Banking industry is more than ever the need for innovation and creativity. Factors such as intense competition, lack of financial resources and the arrival of a new generation of competitors such as private banks and financial institutions, credits, state banks have been forced to innovate more and more important in various aspects, ranging from Technology advanced management methods and Due to new banking services.
The purpose of this research to investigate the effect factors of the internal controllable aspects of the conceptual model Robbins and DeCenzo compensation on dependent variables included the development of innovative employees.
The population of this study consisted of 165 employees of the Agricultural Bank of ChaharMahal& Bakhtiari.
Results show that the 43 percent of employees innovation by index compensation strategy is predictable.Also, the findings indicate that most of the opportunity to grow is that for every one unit increase in the independent variable 34 percent change in the dependent variable (D innovation) will develop stage after freedom and authority to work with a 26 percent working interest impressive 22% with little impact on other independent variables did not show change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Compensation
  • development innovation