بررسی تاثیرعملکرد بازاریابی بر عملکرد مالی بانک پارسیان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد تهران مرکزی

2 دانشگاه مازندران

چکیده

پاسخگویی به فشارهای فزاینده رقابتی و تنگناهای مالی سازمان‌ها ، اندازه‌گیری عملکرد بازاریابی را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در حوزه بازاریابی تبدیل کرده است . مرور پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد نبود یا حداقل کافی نبودن حساب‌پس‌دهی مدیران ارشد بازاریابی ، موجب شده تا به اعتبار بازاریابی لطمه وارد شود ، جایگاه بازاریابی به خطر بیفتد و حتی موجودیت بازاریابی به عنوان قدرتی مجزا در درون شرکت ، مورد تهدید قرار گیرد .
یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توجه کافی به واحد بازاریابی در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت‌ها ، ناتوانی بازاریابان برای تعیین و اندازه‌گیری سهم خود در تغییرات ارزش شرکت می‌باشد .به همین دلیل محققان در این پژوهش به شناسایی و تعیین مجموعه‌ای جامع از معیارهای اندازه‌گیری عملکرد بازاریابی و بررسی تاثیر آن‌ها روی عملکرد مالی در بانک پارسیان می‌پردازند .برای این منظور ، پس از تعیین مجموعه معیارهای اندازه‌گیری عملکرد بازاریابی ، با جمع‌آوری داده‌های مربوط به هر معیار و متغیر از مرکز مدیریت اسناد بانک و وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران سوالات پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند . برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل‌یابی معادلات ساختاری به عنوان یک تکنیک تحلیل چند متغیری برای آزمون میزان وابستگی روابط بین متغیرها و نرم‌افزار لیزرل استفاده شد .
نتایج پژوهش نشان می‌دهد سهم بازار روی ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد اما نوآوری روی ارزش ویژه برند تاثیر منفی دارد . از طرفی بین سهم بازار و ارزش ویژه برند و نیز بین ارزش ویژه برند و عملکرد مالی رابطه ای وجود ندارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effect of marketing performance on financial performance of Parsian bank

نویسندگان [English]

  • Soheil Askari 1
  • Meisam Shirkhodaei 2
  • Mansoreh Aligholi 1
  • Meisam Shirkhodaei 2
1 IAUCTB
2 university of Mazandaran
چکیده [English]

Marketing performance measurement has been converted to the major priority in the field of marketing, due to the responsibility to competitive increasing pressures, and financial limitations of organizations. Review of earlier researches, indicates that rarely maintenance of account leads to damaging to the credibility of marketing, compromising marketing statue and even threatening the marketing existence as a separated strength within the company.
Inability of marketers to determine their contribution in the variations of changes in the company, is one of the most important reasons why no attention to the marketing unit in the Short-term and long-term planning. So, in this study, we survey the identification and determination of a comprehensive collection of the marketing performance measurement criteria, and the effects of them on the financial performance in the Parsian Bank.
The results of study show that the market share impact on the brand value, but customer satisfaction have not any effect on the brand value and also the brand value and the financial performance. There is a negative relationship between innovation and brand value

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing performance
  • financial performance
  • Parsian bank