شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان(مورد مطالعه: بانک ملت)

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

طی چند دهه اخیر، ارزش های فرهنگی تازه ای در نتیجه حصول آگاهی از به هم وابسته بودن سازمان ها، جامعه و محیط، به منصه ظهور رسیده است .مردم به تدریج پی برده اند که اقدامات سازمان ها سود و زیان هایی برای جامعه در بردارد. به عبارت دیگر، جامعه انتظار دارد، سود خالص بیشتری از سازمان ها دریافت دارد واین سودها عادلانه توزیع شوند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و روش جمع آوری اطلاعات میدانی بود. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان بانک ملت شهر تهران بود. نمونه آماری 384 نفر و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای بود. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه روجیروتانا مان هاچی تارا (2011) استفاده شد. از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت آزمودنی‌ها استفاده شد و در قسمت آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام جهت بررسی معناداری فرضیه‌ها و به منظور بررسی قابلیت پذیرش مقدار ضریب مسیر از آزمون تی استفاده می‌شود .
نتایج تحقیق نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی سازمان با وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین از آنجا که شرکتها ملزم به افزایش رفاه اجتماعی و داشتن رفتاری به عنوان شهروندان خوب سازمانی هستند، مهم است که منابعی را که به فعالیتهای مسؤولیت اجتماعی شرکت (CSR) اختصاص یافته به روشی خرج کنند که مزایای بهینه را برای جامعه و همچنین سهامداران شرکت به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the relationship between CSR and customer loyalty(Case Study: Bank Mellat)

نویسندگان [English]

  • hossein reisi
  • hamed daneshkhahi
  • Ahmad Sardari
  • Mostafa Ghazizadeh
shahed university
چکیده [English]

In recent decades, a new cultural values in result of the attainment of knowledge of interdependent organizations, society and the environment has be realize. People have gradually realized that the organizations action take profit and loss for the community . In other words, society expects to receive a more net profit from organizations and they distribution equitable. The aim of this study was to identify the relationship between corporate social responsibility with customer loyality. The research methodology is descriptive - correlation, research type is applied, execution method was survey and data collected method was field. The study population of the study was customers of Bank Mellat in Tehran. The sample was 384 and the method sampling was cluster. To data collect , Rvjyrvtana Hachy Tara (2011) was used. Descriptive statistics were used to describe the status of the subjects. To determine the significance of hypotheses, Pearson's correlation and stepwise regression was used. And to evaluate the acceptability of the coefficient t-test was used.
The research results showed that there was a significant relationship between Corporate Social Responsibility with Customer Loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • customer loyalty
  • perceived service quality
  • Bank