بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند موسسات آموزشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

ارزش ویژه برند در موسسات آموزشی موضوعی است که در کشور ما بررسی نشده است و تحقیق حاضر برای اولین بار ارتباط بین آمیخته بازاریابی خدمات و ارزش ویژه برند موسسات آموزشی را بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش موسسات آموزش زبان در سطح شهر رشت می باشد.نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 302 نفر است.برای جمع آوری داده های این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است .سولات پرسشنامه در دو بخش به ترتیب سوالات آمیخته بازاریابی خدمات و سوالات مربوط به ارزش ویژه برند تنظیم شده است. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن به شیوه روایی محتوا براساس نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت.ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 822/0 به دست آمده است. برای بررسی فرضیه اصلی تحقیق از روش معادلات ساختاری و برای سنجش فرضیه های فرعی از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.پردازش حاصل از داده ها حاکی از آن است که خدمات آموزشی، فرآیند ارائه خدمات، افراد و ترفیع تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند دارند و همچنین خدمات آموزشی موسسه به عنوان تاثیر گذارترین عامل در افزایش ارزش ویژه برند شناسایی گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Marketing Mix Elements on Brand Equity in the educational institiution

نویسندگان [English]

  • elham hosini chegeni
  • esmaeel malekakhlagh
  • mohamad nopasand
چکیده [English]

This study examines relationship between marketing mix elements and educational institiution brand equity. The research data were gathered from language educational institiution including 302 samples from students of these institiution. The research method was survey type and the information was collected via questionnaire.the questionnaire fall in two part .the first part of questionnair relevent to marketing mix and the second part relevant to brand equeity.Cronbach's alpha for questionnaire was 0.822. structural equation model was used to confirm goodness of fit and evaluation of main hypothesis and to assess other hypothesis regression was used . The results indicate that educational service, Processes, People ,Promotion have a positive e on educational service brand equity. educational service has the most effective on brand equity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing mix
  • Marketing
  • Brand Equity
  • Brand equity element
  • Educational institiution