تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی- نسل جدید بانکداری الکترونیک

نویسندگان

مدیر پروژه

چکیده

چکیده
یکی از ابزارهای تجارت الکترونیکی که توسط صنعت بانکداری مورد پذیرش قرار گرفته است، بانکداری الکترونیکی می باشد. توسعه فعالیت های بانکداری الکترونیکی بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ظهور نوع دیگری از بانک، به نام بانک مجازی شده است که تولیدات و خدمات خود را از طریق کانال های توزیع الکترونیکی بدون وجود شعبه انجام می دهد. با توجه به تفاوت های میان بانک مجازی و بانکداری الکترونیک و اهمیت فعالیت های بانک های مجازی در آینده سیستم بانکداری، هدف از این پژوهش تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی در کشور می باشد و بدین منظور مدل TAM به عنوان مدل اصلی در نظر گرفته شد و علاوه بر متغیرهای فواید ادراک شده و درک سهولت استفاده، اثر متغیرهای اعتماد، حمایت های دولت و تبلیغات نیز مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه این پژوهش به صورت الکترونیکی طراحی شد. جامعه آماری این پژوهش شهروندان الکترونیک ایرانی هستند که در محدوده زمانی سه ماهه پرسشنامه را از طریق پست الکترونیک دریافت و تکمیل کرده اند. یافته های حاصل از تحلیل 247 پرسشنامه نشان داد متغیرهای فواید ادراک شده، اعتماد وحمایت های دولت بر پذیرش بانک مجازی تاثیر دارند؛ همچنین اثر متغیر درک سهولت استفاده بر فواید درک شده و اعتماد نیز تایید شد. در پایان پیشنهاداتی برای پ‍ژوهش های آتی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Factors Influencing Virtual Bank Acceptance as New Generation of e-Banking

نویسندگان [English]

 • Arash Shahin
 • Ali Sanayei
 • Ali Sanayei
 • Arash Shahin
 • Hamideh Salimian
رشت، گلسار، خیابان 104، کوچه نیلوفر، پلاک 37، طبقه سوم
چکیده [English]

Abstract
Electronic banking is one of the electronic commerce tools that has been accepted by the banking industry. Development of electronic banking activities based on information and communication technology has caused the emergence of another type of bank, which is called virtual bank that performs its products and services through electronic distribution channels without branch. Due to the differences between virtual bank and electronic banking and the importance of virtual bank activities in the banking system, the aim of this study is to analyze factors influencing on acceptance of virtual bank in Iran. For this purpose, Technology Acceptance Model (TAM) has been considered as the main model and in addition to perceived benefits and perceived ease of use, trust, government support and advertising have been also studied. An electronic questionnaire has been designed and the statistical population included Iranian electronic citizens that had received and completed the questionnaire via email in three months period. The results of analyzing 247 questionnaires imply that the perceived benefits, trust and government support have influence on acceptance of virtual bank. Also the effect of perceived ease of use on perceived benefits and trust is confirmed. Finally, some suggestions for future research have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Virtual bank
 • Perceived benefits
 • Perceived Ease of Use
 • Trust
 • Government support
 • Advertising