چارچوب جامع تدوین استراتژی نیروگاه برق اصفهان با رویکرد بازاریابی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در دنیای امروز دگرگونیهایی بسیار زیاد همراه با گسترش رقابت در زمینه هایی متنوع، به ویژه در بازارها مشاهده می شود. هر سازمانی و با هر اندازه ای، با تغییرات و تحولات سریعی روبروست و باید فعالیت های خود را طوری برنامه ریزی و مدیریت کند که در محیط متلاطم و بازار به شدت رقابتی، موفقیت کسب کرده و تداوم حیات داشته باشد. نیروگاه های تولید برق با توجه به نقش حیاتی آنها و تغییر و تحول های شرایط محیطی و به وجود آمدن بازار برق برای پیشی افتادن از رقبای خود باید بهترین استراتژی را انتخاب نمایند. در این تحقیق برای تدوین استراتژی نیروگاه برق اصفهان با رویکرد بازاریابی از چارچوب جامع استفاده شد. در ابتدا بیانیه ماموریت و چشم انداز سازمان تعیین گردید و سپس در مرحله ورودی تحلیل وضعیت شرکت بر اساس ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی با تاکید بر بعد مالی و انسانی آورده شد. در مرحله مقایسه، ماتریس داخلی و خارجی و ماتریس SWOT تشکیل داده شد و با استفاده از ماتریس بررسی رقابت و مقایسه آن با پنج نیروگاه عمده کشور شامل (نیروگاه شهید منتظری اصفهان، نیروگاه بندرعباس، نیروگاه بیستون کرمانشاه، نیروگاه تبریز، نیروگاه بعثت تهران) موقعیت شرکت در بازار مشخص شد و در مرحله تصمیم گیری با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمّی گزینه های مختلف استراتژی شناسایی شدند، سپس به منظور انتخاب بهترین استراتژی، پرسش نامه هایی بین مدیران تصمیم گیرنده توزیع شد که پس از ارزیابی و مقایسه مورد قضاوت قرار گرفت و بهترین استراتژی برای نیروگاه برق اصفهان که عبارت از" بهبود نقدینگی از طریق تطابق با معیارهای بازار برق و بهینه سازی و ارتقاء سطح تکنولوژی" بود ، شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comprehensive Framework for Strategic Formulation in Isfahan Power Plant by Marketing Approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ghorbani
  • Akbar Nilipor tababaei
چکیده [English]

Nowadays big changes can be observed through developing competition in various fields especially in markets. Every organization is confronting fast changes and should schedule and manage its action truly, otherwise, it is not able to be successful and continue to live in this turbulent competitive environment of marketing. Power plant according to their essential role changes in environ mental situation and market power must choose the best strategy to surpass their competitors.
In this study we used comprehensive framework for marketing approach of Esfahan power plant comprehensive strategy. First, statement mission and vision of the organization is appointed. Then in the entrance level of company situation analysis in accordance with External Evaluation Matrix, Internal Factor Evaluation Matrix and emphasis on financial and human dimensional is presented. In the level of comparison, Internal-External Matrix and SWOT Matrix was produced and we used Competitive Profile Matrix and comparison this matrix to five main power plants of country include (Esfahan Montazeri, Azarbayejan Sharghi (Tabriz), Bisoton (Kermanshah) , Hormozgan (Bandarabbas), Tehran Besat) to appointed the situation of the company in marketing and the decision level, we used quantitative Strategic Planning Matrix to identity different strategic selection, then to select the best strategy, some questionnaires distributed among determiner directors, then the questionnaires evaluated and the comparison judged and the best strategy for Esfahan power plant selected. It is include the improvement of liquidity through adjustment to power market criterions to optimize and increase the level of technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comprehensive framework
  • strategic formulation
  • mission statement
  • vision organization
  • SWOT matrix
  • Competitive Profile Matrix