بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مهر البرز تهران

چکیده

محصولات جدید جزء عوامل حیاتی انکار ناپذیر موفقیت، برای شرکتهایی هستند که در یک محیط رقابتی و در حال تغییر فعالیت می-کنند. محققان بسیاری در پی شناسایی عوامل موثر بر موفقیت محصولات جدید هستند. تحقیق حاضر در پی شناسایی و دسته‌بندی مهمترین عوامل موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی می باشد. پس از مطالعه تحقیقات مختلف، این عوامل در دو دسته عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی دسته بندی شدند. مهمترین عوامل درون‌سازمانی که در این تحقیق به آن‌ها پرداخته می-شود شامل گرایش کارآفرینانه، یادگیری سازمانی و فرایند توسعه محصول جدید و مهمترین عوامل برون سازمانی شامل پیش‌بینی‌پذیری تقاضای مشتری، پویایی تکنولوژیکی، پویایی بازار و شدت رقابت می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش 66 شرکت‌ صنایع غذایی استان مازندران می‌باشد که حداقل 2 سال سابقه کار داشته و طی یک سال گذشته حداقل یک محصول جدید به بازار ارائه داده‌اند. فرضیه های این تحقیق از طریق آزمون‌های معادلات ساختاری، همبستگی، رگرسیون‌های چندگانه و مرحله‌ای مورد آزمون قرار گرفته و به منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS16و Visual PLS استفاده گردید. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که گرایش کارآفرینانه، فرایند توسعه محصول جدید و پیش‌بینی‌پذیری تقاضای مشتری تاثیر مستقیم معنادار و پویایی تکنولوژیکی، پویایی بازار و شدت رقابت تاثیر تعدیل کننده معناداری بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی دارند. اما معناداری تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد محصول جدید به اثبات نرسید. بررسی تاثیر غیرمستقیم یادگیری سازمانی بر عملکرد محصول جدید نشان داد که در صنایع غذایی یادگیری سازمانی زمانی منجر به افزایش عملکرد محصول جدید می‌شود که فرایند توسعه محصول جدید به عنوان متغیر واسطه‌ای عمل کند. تعیین برازندگی مدل با استفاد از شاخص GOF نشان داد که مدل اصلاحی که در آن فرایند توسعه محصول جدید به عنوان متغیر واسطه‌ای بین یادگیری سازمانی و عملکرد محصول جدید قرار دارد از برازندگی مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of most important internal and external organizational factors effect on new product performance in food industries

نویسندگان [English]

  • Akram sadat Rashidaei 1
  • Hamid raza Rezvani 2
1 Mazandaran univercity
2 univercity of Mehr Alborz Tehran
چکیده [English]

New products are critical and undeniable factors for companies that operate in a competitive and changing environment. Many researchers have sought to identify factors that affect the success of new product. This research seeks to identify and categorize the most important factors which influenced on the performance of new products in food industries. After reading several researches, these factors were classified into two categories: internal and external factors. The most important internal factors that, addressed in this research include: entrepreneurial orientation, organizational learning and new product development process, and the most important external factors are: the predictability of customers demands, technological turbulence, market turbulence and intensity of competition. Statistical society of this study is 66 food companies of Mazandaran province, with at least 2 years work experience, that released at least one new product within last year. In this study, hypothesis were tested by structural equation tests, correlation, and hierarchical and multiple regressions, and data analysis software SPSS16 and Visual PLS was used. The findings of this research indicate that entrepreneurial orientation, new product development process and predictability of customer demand has a direct and meaningful impact, and technological turbulence, market turbulence and competitive intensity have a significant moderating effect on the performance of new products in food industries. But it didn’t demonstrate a significant impact of organizational learning on new product performance. The study of indirect effect of organizational learning on new product performance shows that, organizational learning may increase the performance of new products when, a new product development process acts as a mediating variable. Determining suitability of the model by GOF indices shows that the modified model of new product model of new product development process which acts as a mediating variables between organizational learning and performance of new product, has an appropriate fitness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Product Development
  • New product performance
  • Organizational Learning
  • Entrepreneurial Orientation
  • new product development process