طراحی الگوی عوامل موثر بر فرآیند خرید دارایی‌های سرمایه‌ای

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
با توجه به اینکه بازار دارایی‌های سرمایه‌ای در جهت ارتقای نظام اقتصادی کشورها از اهمیت فوق‌العادهای برخوردار است، شناسایی عوامل موثر بر رفتار خرید این‌گونه دارایی‌ها، می‌تواند نقطه آغازی در جلب مشارکت عمومی در این فعالیت جهادی به حساب آید. در این میان خریداران حقیقی و جذب وفاداری آنها به دارایی‌های سرمایه‌ای به دلیل اثر گذاری بر متغیر‌های اقتصادی همچون نرخ سرمایه‌گذاری، حجم نقدینگی موجود در جامعه و نرخ تورم از اهمیت زیادی برخوردارند. بنابراین سیاست گذاران مالی و اقتصادی برای جذب وفاداری این قشر به بازار دارایی‌های سرمایه‌ای وکمک به آنان برای اتخاذ تصمیمات درست خرید در این بازار، بایستی شناخت کافی از رفتار خرید آنها داشته باشند. این پژوهش به دنبال پاسخی برای این سوال است که سرمایه‌گذاران فردی بورس اوراق بهادار منطقه‌ای اصفهان در زمینه خرید دارایی‌های سرمایه‌ای (به طور خاص اوراق بهادار) چگونه تصمیم‌گیری می‌کنند و چه عواملی بر فرایند تصمیم‌گیری آنها اثرگذار است. در نتایج حاصل از این پژوهش، تاثیر آمادگی پذیرش تجربیات جدید و کارایی اطلاعاتی درک شده شرکتهای عضوبورس بر متغیر سیاست حداکثر بازده، تاثیر اهمیت دارایی‌های سرمایه‌ای در اقتصاد خانواده و کارایی اطلاعاتی درک شده شرکتهای عضوبورس بر درجه تکنیکی بودن تحلیل‌های خرید، تاثیر ریسک اقتصادی درک شده بر تنوع معیارهای ارزیابی عملکرد و تاثیر آمادگی پذیرش تجربیات جدید و کارایی اطلاعاتی درک شده شرکتهای عضوبورس بر درک سرمایه‌گذاران از عملکرد خود در سطح معناداری 05/0 تایید و بقیه فرضیه‌ها رد شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for factors affecting the process of capital Assests purchase

نویسندگان [English]

  • alireza ajam
  • bahram ranjbariyan
  • elahe shabani
  • bahram ranjbariyan
  • saeed fathi
چکیده [English]

Abstract
Stock Exchange Market as a capital market works by outfit of private saving and allocating that to productive and industrial investments and recognizing effective factors on investment in stock exchange market can be regard as a start point in attracting public corporation. Hereon the individual investors and attracting their capitals are very important because of their effect on economic variables such as investment rate, volume of existing cash in the society and inflation rate. Therefore, financial and economic policy makers should have sufficient recognition of their behaviors in order to attract this social group's capitals and help them in adopting correct decision in capital market.
This research tries to find an answer for the question of how individual investors in regional Isfahan Stock Exchange Market decide regarding buying the stock and which factors are effective in their decision making process.
Results confirm that at error rate of 0.05, openness to new experiences and informational efficiency of the companies which are exchange member are effective on return maximizing policy, the exchange significance in family economy and informational are efficiency of the companies which are exchange member effective on technical inclination, perceived economic risks is effective on performance evolution criteria diversification and openness to new experiences and informational efficiency of the companies which are exchange member are effective on perceived performance evolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Purchase behavior
  • Capital Assets
  • Capital Assets Market