پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از این مقاله، طراحی الگویی برای طراحان موتور های جستجو به منظور ارتقاء سطح وفاداری مراجعان به موتور های جستجو است. پژوهش انجام شده از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهد و نمونه انتخاب شده، 347 نفر از کاربران موتور های جستجو بوده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده و از الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که ارتباط با کاربران بر روی رضایت مراجعان به موتور های جستجو تاثیر معنی دار و منفی داشته است. همچنین در الگوی نهایی تحقیق مشخص شد که وجهه موتور جستجو، کیفیت درک شده از موتور جستجو و ارزش درک شده از آن بر روی رضایت کاربران موتور های جستجو اثرگذار است. نتایج نشان داد که ارزش درک شده از موتور جستجو، افزون بر تاثیر بر رضایت کاربران از موتور های جستجو، به صورت مستقیم بر روی وفاداری کاربران موتور های جستجو اثرگذار می باشد. افزون بر این، ارزش درک شده از موتور های جستجو، به طور مستقیم بر روی توصیه وتبلیغ کلامی کاربران در رابطه با یک موتور جستجوی خاص اثرگذار است. همچنین رضایت کاربران از موتور های جستجو به طور مستقیم بر روی وفاداری کاربران به موتور های جستجو اثرگذار است. در نهایت، وفاداری کاربران به یک موتور جستجو، منجر به کاهش مراجعه به سایر موتور های جستجو، مراجعه مجدد به موتور جستجوی دلخواه و توصیه و تبلیغ کلامی برای موتور جستجو می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antecedents and Outcomes of Search Engines Loyalty: Designing a model of Iranian Users Loyalty

نویسندگان [English]

 • Touraj Gholamshahi
 • Yaser Aseman Doreh
 • Mojtaba Kafafshan
 • Alireza Hadadian
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This paper aims to design proposed model for search engine designers to promote loyalty levels of search engine users. This is a descriptive survey study. The statistical population of the research is composed of Ferdowsi University students. The sample size estimated to be 347. Data gathering instrument was a self administered questionnaire and structural equation modeling (SEM) is used for the data analysis. Findings indicate that user communication affects user satisfaction significantly and negatively. Also in research final model search engine image, search engine perceived quality and search engine perceived value affects user satisfaction. Moreover, search engine perceived value affects user loyalty and verbal advertising directly. Also user satisfaction affects user loyalty directly. Finally user loyalty leads into high expected switching costs, search engine revisit and verbal advertising for search engines.

کلیدواژه‌ها [English]

 • User communication
 • Verbal advertising Re-visit intention
 • image
 • Perceived value
 • perceived quality
 • User satisfaction
 • Verbal advertising Re
 • visit intention
 • Search engine
 • Loyalty model